KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๖๑๑. ห้าปฏิบัติเพื่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน


          สาระหลักในการบรรยายพิเศษของ ศ. โนนากะ  ใน NKM5 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๓ คือ “ห้าปฏิบัติเพื่อการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” ที่ฝ่ายบริหารและทุกฝ่ายในองค์กร ต้องช่วยกันทำให้เกิด ดังนี้

 

 

          ๕ ปฏิบัติได้แก่ (๑) สร้าง Knowledge Vision  (๒) สร้างพื้นที่สำหรับสัมผัสความจริง  (๓) ฝึกฝนปัญญาปฏิบัติ  (๔) ใช้ระบบประเมินที่เคารพและให้คุณค่ามนุษย์และความรู้  (๕) สร้างจารีตวิถีแห่งความเป็นเลิศ

          ผมจะนำเอาแต่ละปฏิบัติ มาเล่าย่อๆ ในบันทึกต่อไปอีก ๕ ตอน

 

วิจารณ์ พานิช
๒๓ พ.ย. ๕๓

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

เรื่องนี้จุดประกาย และตอบโจทย์ที่ "ข้องใจ" ได้มากๆเลยครับ