ในวันที 28กค.49       ดิฉันต้องนำเสนอผลงานโครงการเรื่อง   Sexual risk behavior and detection of sexually transmitted infections   ซึ่งเป็นผลของการพัฒนางานของกลุ่มงานสูตินรีเวชและงานโรคผิวหนังโดยคุณหมอพรชัย      ครั้งแรกดิฉันจะให้คุณหมอปรีชาไปเสนอเพราะเป็นคนทำโครงการ     คุณหมอไม่สะดวกทำให้ดิฉันต้องมาเสนอเอง     เราได้เวลาประมาณ 16.30    แต่ก็ยังมีคนสนใจและดิฉันถูกถามหนึ่งข้อเกี่ยวกับการติดตามกลุ่มdiscordant ว่าผลมีการเปลียนแปลงอย่างไรบ้าง

ในการประชุมครั้งนี้ Theme คือ   STI's - Challenges $ Strategies

มีการจัดตามมาตรฐานของต่างประเทศตามหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ     มีวิทยากรคนไทยที่รู้จักคือ    คุณหมออนุพงศ์ ชิตวรากร   หมอวิวัฒน์ สามีหมอพชิรา    อาจารย์ นพ. เกียรติ  จากจุฬา และหมอ   จากโรงพยาบาลเด็ก     เรื่องที่ดิฉันได้ฟังทั้งชุดคือเรื่องเกี่ยวกับการทำ   female circumcision   โดยแพทย์จาก Dubai     ในประเทศบางประเทศมีการทำกันมากโดยผู้ไม่ใช่แพทย์     มีแพทย์สตรีจากมาเลย์มาวิจารย์และประธานที่ประชุมต้องมาทำให้เลิกพูดในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพราะเป็นเรื่องที่sensitive

หลังจากเสนอแล้ว ค่อยโล่งอกเพราะเสร็จภารกิจแล้ว