รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

การปฏิบัติงาน

ในวันนี้ก็ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ การจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ของโครงการทอผ้าในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า 

-          ลงรับหนังสือและเกษียณหนังสือให้ผอ.กศน.อำเภอมหาราชทราบ

-          ประสานงานในเรื่องผู้เข้ารับการอบรม  พาหนะในการเดินทาง  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลน้ำเต้า  ในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

-          จัดพิมพ์ใบลงชื่อ  การอบรมวิชาชีพการจักสานเส้นพลาสติก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)