ส่งแบบทดสอบ วิชา นโยบายและการวางแผนการศึกษาท้องถิ่น

10 ข้อ

แบบทดสอบ  (10 ข้อ)

วิชา  นโยบายและการวางแผนการศึกษาท้องถิ่น

 เสนอ  

ดร.ดิศกุล   เกษมสวัสดิ์

 จัดทำโดย  

นางภัชรี  ร่มศรี 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ศูนย์พยัคฆภูมิพิสัย

ข้อ 1  จากคำกล่าวที่ว่านโยบายอยู่เหนือเหตุผลท่านจะอธิบายตามหลักนโยบายศาสตร์อย่างไร

                นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้อง

                เหตุผล คือ การที่หาสมมุติฐานหรือคำตอบให้กับคนที่ใช้อย่างเป็นระบบ(แต่บ้างครั้งเหตุผลก็ไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะจะมีเหตุผลใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ )

                เหตุที่นโยบายอยู่เหนือเหตุผล  เพราะนโยบาย  ต้องผ่านการคัดเลือกแล้วกลั่นกรอง  ลงมติ  และอนุมัติ อย่างเป็นระบบ แต่เหตุผลอาจเป็นความคิดหรือความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่ง  

 

ข้อ 2  นโยบายมาจากแหล่งใด

                นโยบายเกิดจากปัญหาและความต้องการของสังคมในประเทศนั้น โดยปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคล กลุ่มบุคคลไปกระทำหรือไม่กระทำ หรือไม่ปฏิบัติตามบางอย่าง หรือปัญหาจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ

 

 ข้อ 3  จงเขียนวงจรนโยบายสาธารณะเริ่มจากใดและสิ้นสุดลงอย่างไร

           


 

ข้อ 4  จงวิเคราะห์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  ตามองค์ประกอบของนโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการตามหลักวิชาว่าด้วยองค์ประกอบของนโยบายหรือไม่อย่างไร

                  นโยบายเรียนฟรี 15  ปี ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการว่าด้วยองค์ประกอบของนโยบาย  กล่าวคือ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน  การบริหารงบประมาณ  การติดตามควบคุม กำกับอย่างมีคุณภาพและได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้ว  2  ปี

เป้าหมายของนโยบายเรียนฟรี 15  ปี

         - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

         - เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

 

ข้อ  5  นโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านคิดว่าเกิดจากตัวแบบนโยบายสาธารณะตัวแบบใด  จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ

                นโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดจากตัวแบบนโยบายสาธารณะตัวแบบกระบวนการ

ตัวแบบกระบวนการ(Process Model)

ลักษณะสำคัญ

                • นโยบายเป็นกิจกรรมทางการเมือง

                • เน้นขั้นตอนและพฤติกรรมที่สำคัญในการกำหนดนโยบายว่ามีอะไรบ้าง

จุดเด่น• เน้นเรื่องขั้นตอนและพฤติกรรมแทนการเน้นเรื่องโครงสร้าง

จุดด้อย• อาจละเลยเนื้อหาหรือสาระของนโยบายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษานโยบาย

 

 

ข้อ 6  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่านคิดว่าเกิดจากตัวแบบนโยบายสาธารณะตัวแบบใด  จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ

                การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดำเนินการตามมาตรการ   หรือระบบที่สร้างความมั่นใจ  พึงพอใจ ประทับใจ   ต่อสังคมว่าสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  สามารถจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ    ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

                การประกันคุณภาพ เกิดจากตัวแบบนโยบายสาธารณะตัวแบบกระแส-หน้าต่างนโยบาย  คือ นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นจากกระแสความต้องการที่สอดคล้องกัน

 

 ข้อ 7  นโยบายโรงเรียนดีประจำตำบลท่านคิดว่าเกิดจากตัวแบบนโยบายสาธารณะตัวแบบใด  จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบ

                นโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นนโยบายที่เกิดจากตัวแบบนโยบายแบบระบบ (System  Model) กล่าวคือ  เกิดจากผลผลิตของระบบ

                นโยบายโรงเรียนดีประจำตำบล เกิดขึ้นจากปัจจัยนำเข้า คือโรงเรียนด้อยคุณภาพ เป็นสาเหตุให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป

 

 ข้อ 8 จงอธิบาย   Blue  Ocean   Strategy  พร้อมยกตัวอย่างพอสังเขป

                Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน  เป็นแนวคิดที่มาจากนักวิชาการสองคนชื่อ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งทั้งคู่เป็นอาจารย์จาก INSEAD สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจชื่อดังในฝรั่งเศส เช่นเดียวกับพัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการอื่นๆ ที่โด่งดัง นักวิชาการทั้งสองท่านได้ร่วมกันเขียนบทความที่นำไปสู่เรื่องของ Blue Ocean ในวารสาร Harvard Business Review

                Blue Ocean Strategy เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลัก แต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแฝงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กรอีกด้วย อันจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ตัวอย่าง Blue Ocean  strategy : ความสำเร็จของ Crique du Soleil

                “แอลพีเอ็น” บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่เริ่มทำตลาดคอนโดมิเนียมมาเป็นรายแรกๆ แต่มาในช่วงหลังเมื่อมีคู่แข่งเกิดขึ้นในตลาดจำนวนมาก ทั้งรายใหญ่รายย่อยเต็มไปหมด

                แทนที่แอลพีเอ็นจะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมๆ วิ่งชนกับคู่แข่ง ด้วยการสร้างคอนโดมิเนียมกลางเมือง ริมรถไฟฟ้า เจาะลูกค้าคนเมือง มีการศึกษา มีรสนิยม

                แอลพีเอ็นกลับวิ่งไปหาน่านน้ำใหม่ ไปหาลูกค้าใหม่ ที่คู่แข่งไม่ทำ คือ คอนโดมิเนียม ระดับล่างลงมา ราคา 6 แสนบาท ซึ่งเป็นลูกค้าที่เคยใช้ชีวิตเช่าอพาร์ตเมนต์และยังไม่เคยมีบ้านของตัวเอง ปรากฏว่าประสบความสำเร็จด้วยดี

 

ข้อ 9   จงอธิบายการนำ  Seven  S-Framework  ของ  Mckinsey  ไปใช้ในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

 

                แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips แนวคิดนี้ต้องการนำเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ของธุกิจว่ามีลักษณะและมีสภาพอย่างไร
                                1. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน ของกิจการ
                                2. โครงสร้าง (Structure) เป็นโครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ ของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิภาค ได้อย่างเหมาะสม
                                3. ระบบ (System) หมายถึงกระบวนการและลำดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ
                                4. รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะองค์การ เช่น การสั่งการ การควบคุม การูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ
                                5. การจัดการบุคคลเข้าทำงาน (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง
                                6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต การขาย การให้บริการ
                                7. ค่านิยมร่วม ( Shared value) หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
                Seven  S-Framework เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ในองค์การโดยการประสานองค์ประกอบทั้ง 7 ตัวให้สอดคล้องประสานกัน ตัวแปรแต่ละตัวมีความสำคัญต่อการบริหารองค์การ เริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างองค์การ เป้าหมายขององค์การ ระบบการดำเนินงาน ทักษะที่ใช้ในการทำงาน บุคลากร รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ

ข้อ 10  Pest Analysis  ใช้ทำอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

                PEST  Analysis    หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ได้แก่  บริบทต่าง ๆ  ทางการเมือง     เศรษฐศาสตร์   สังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  ซึ่งมีผลกระทบต่อ               การดำเนินงานของหน่วยงานและการให้บริการสารสนเทศ  ซึ่งส่งผลไปยังผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย 

                สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะมีตัวแปรที่จะก่อให้เกิดผลต่อความสำเร็จในการประมวลสารสนเทศสำเร็จรูป หรือบริการ                                                                                                                 

                PEST Analysis  ประกอบไปด้วย   

                                P = Political คือ  นโยบาย/กฎเกณฑ์ของรัฐบาล
                                E = Economic คือ  เศรษฐกิจระดับมหภาค
                                S = Social คือ  สังคม/วัฒนธรรม
                                T = Technological คือ  วิทยากรแขนงต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งงาน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

คำสำคัญ (Tags)#งาน ป.โท

หมายเลขบันทึก: 421669, เขียน: 21 Jan 2011 @ 10:25 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)