KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๖๐๘. ความรู้คืออะไร


          ในการบรรยายของ ศ. โนนากะ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๓ มีอยู่ สไลด์หนึ่งที่ท่านเอ่ยถึงนิยามของ “ความรู้”  สไลด์ ระบุดังนี้

 

What is Knowledge

                    Knowledge is :


                    Subjective
                         - Based on belief, emotion, context-specific
                   
Process-relational
                         - Created in social interactions
                    Aesthetic
                         - Endless pursuit of truth, goodness, and beauty
                    Created throught practice

 

                                                        Hence, we define knowledge as :

                       “A dynamic human process of justifying personal belief towards the truth.”

 

          อ่านความหมายของ “ความรู้” ข้างบนแล้ว จะเห็นว่า ศ. โนนากะ ไม่มอง “ความรู้” เป็นรูปธรรม  แต่มองเป็นนามธรรมมากกว่า   และที่สำคัญมองเป็น “กระบวนการที่เลื่อนไหล”   เชื่อมโยงกับ ความจริง ความดี และความงาม

          จุดที่น่าสนใจคือ การมองว่าความรู้นั้นสร้างขึ้นผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) คือต้องมีหลายคนปฏิสัมพันธ์กัน ความรู้จึงจะเกิดขึ้น

          และการสร้างความรู้นั้น ต้องทำผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ   ไม่ใช่โดยการท่องจำ หรือนั่งนึกๆ เอา

          นี่คือนิยามของความรู้ ในมุมมองของการจัดการความรู้

 

วิจารณ์ พานิช
๒๒ พ.ย. ๕๓

        
                
       

ศ. อิคูจิโร โนนากะ กำลังใช้สมาธิในการบรรยาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)