สพท.หนองบัวลำภู เขต  1 จัดประกวดแข่งขันการพัฒนานวัตกรรมตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ผลการประกวดแข่งขันโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภูมิภาค  ดังนี้  1.  ด้านการบริหาร คือ   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   2.  ด้านการเรียนการสอน  คือ  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน   3.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คือ โรงเรียนหินลับศิลามงคล  และ 4.  ด้านสิ่งประดิษฐ์  คือ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง  ขอให้ทั้ง  4   โรงเรียน  ปรับปรุงนวัตกรรมอย่างเต็มที่  เพื่อให้พร้อมเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 4-6  สิงหาคม  2549  ณ  จังหวัดมุกดาหาร