สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะ สถาบัน สำนัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงาน SAR เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ KPRUQA ครั้งที่ 2
เรื่อง "เทคนิควิธีการจัดทำ SAR และ SAR Card"  ซึ่งทีมงานประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กรุณานำเสนอเทคนิควิธีการฯ ในฐานะ Good Practice หรือตัวอย่างความสำเร็จของการจัดทำ SAR รวมถึงได้บอกเล่าเรื่องราวการทำงานที่เข้มข้นของการได้มาซึ่ง Electronic-SAR คณะวิทยาศาสตร์
หรือ รายงานการประเมินตนเองบนเว็บไซต์ของคณะฯ

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี นิธากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรุณากล่าวนำให้กับทีม QA ของคณะวิทยาศาสตร์ และบอกเล่าขั้นตอนการจัดทำ SAR ตั้งแต่ขั้นนโยบายเป็นต้นมา

 

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี นิธากร    ท่านอาจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล(รองคณบดีฝ่ายวิชาการอีก 1 ท่าน)   และ อาจารย์วชิระ สิงห์คง(หน่มน้อยยอดฝีมือผู้นำทีมผลิต
E-SAR)   ทีมงาน QA คณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ยอดเยี่ยม 

 

 

 

 

ท่านอาจารย์ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (สุภาพสตรีด้านซ้ายมือสุด)  เป็นอีกหนึ่งยอดหญิงของทีมงานนักปฏิบัติด้าน QA อันแข็งแกร่งของคณะวิทยาศาสตร์ฯ    นั่งข้างสุภาพบุรุษ
นักปฏิรูป ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมากพร้อมด้วยทีมงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ   

 

 

 

 

พี่สาวและพี่ชายที่น่ารักจากคณะมนุษยศาสตร์ who love to speak English to KPRU people very much

 

 

 

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังรับฟังข้อคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนใจ

 

คุณกิจรุ่นน้องๆ ก็มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย การมีส่วนร่วมเช่นนี้ถือเป็นกลไกสำคัญให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจกรรม "ประกันคุณภาพ" ให้กับการศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

ท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารทิพย์ ธรรมสอน  พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพซึ่งรับผิดชอบทั้งงานของคณะและงานมหาวิทยาลัยด้านอื่นๆ  เช่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นต้น  ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า
          สุภาพสตรีไทยทั้งอ่อนหวานและแข็งแกร่ง 

 

 

 

หนึ่งหนุ่มคุณกิจจากคณะครุศาสตร์และ 2สาว(สวย)นักปฏิบัติจากสำนักกิจการนักศึกษา

 

 

 

ท่านอาจารย์ภาณุพงศ์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีได้กรุณามอบเอกสารและ
ซีดีรอมจาก สมศ.  ที่ได้จากการประชุม ก.พ.ร.  (ทั้ง 2 ตัวหน่วยงานขีดเส้นใต้คือกระจกสะท้อนแสนวิเศษ ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุภารกิจดังวิสัยทัศน์ได้วางไว้)

เอกสารดังกล่าวได้แก่ "คู่มือการประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา"   ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ

คุณกิจด้าน QA ของหน่วยงานและผู้บริหารและบุคลากรผู้สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่แพลนเน็ต We Love KPRU2

 และ KPRUQA Team  ค่ะ  อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นสำนักงานประกันคุณภาพได้มอบสำเนาซีดีรอม ให้กับคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ