สวัสดีครับลูกศิษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 1-4
     เป็นอย่างไรกันบ้าง ผมหวังว่าทุกท่านคงสบายดีนะครับ ผมอยากทราบว่าลูกศิษย์ของผมทุกรุ่นได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพ(7 haibits) ไปต่อยอดกันอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการ Share ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆผมจึงสร้าง Blog นี้มาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยกัน และต่อผู้อื่นที่สนใจด้วย 
                                                           จีระ หงส์ลดารมภ์