วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ของมหาวิทยาลัยตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดยจะมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีนี้ผมได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549 มีผู้ได้รับรางวัลนี้จำนวน 5 ท่าน

    นับจากที่มหาวิทยาลัยมีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ได้ร่วมแสดงความยินดีจากในหนังสือที่เวียนมาที่คณะและมอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของคณะประชาสัมพันธ์ ท่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้มอบให้คุณวายุส์ แก้วฉิม จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีให้กับผม

    วันที่ผมได้เข้ารับรางวัล มีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับผมมากมาย และจากความรู้ชื่นชมยินดีที่ผมได้รับ จึงเป็นวันแห่งความทรงจำที่ไม่มีวันลืม และจะนำความรู้สึกที่ได้รับเหล่านั้นเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน  และหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้าตามกำลังความสามารถที่ผมจะทำได้ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นพลังสำคัญให้เราสู้ เมื่อเรารู้สึกเหนื่อย หรือท้อ จากประโยคนี้ทำให้ผมนึกถึงท่านอาจารย์วิบูลย์ว่า เมื่อรู้สึกท้อ ท่านจะไปกราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรและนึกถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อประเทศชาติ ทำให้มีกำลังใจในการพัฒนางานอย่างไม่ย่อท้อครับ

ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ร่วมแสดงความยินดี

ภาพถ่ายโดย คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล
พนักงานขับรถคณะสหเวชศาสตร์

    สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อาจลืมเลือน และทำให้ผมมีวันนี้คือ <ul>

 • ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
 • บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้
 • ท่านอาจารย์วิบูลย์ ที่ให้โอกาสและสนับสนุนมาโดยตลอด รวมถึงได้พิจารณาให้ผมได้รับรางวัลอันมีเกียรติในด้านประกันคุณภาพ
 • ท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์และเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ (พี่แหม่ม) ที่ได้มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี  (เสื้อสีขาว ปักคำว่าสิรินธรที่กระเป๋าเสื้อ)
 • สภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี
 • ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ให้ผมสัมผัสมือเพื่อแสดงความยินดี
 • ท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีจนทำให้ผมรุ้สึกตึ้นตันคือ " ยินดีด้วยนะลูก"
 • ท่านอาจารย์วิทยา (ประธานสภาอาจารย์) ที่ร่วมแสดงความยินดี 
 • บุคลากรกองกิจการนิสิตที่ได้ถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดี
 • คุณอนันต์ สุขแสงชู ที่ได้ร่วมแสดงความยินดี
 • ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ที่ได้ร่วมแสดงความยินดี
 • คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล พนักงานขับรถ ที่ช่วยถ่ายรูปในการรับรางวัลให้กับผม เป็นพนักงานขับรถที่นอกจากขับรถตู้ให้กับคณะแล้วยังช่วยถ่ายรูปให้ด้วย
 • กัลยาณมิตรทุกท่านที่ผมไม่อาจเอยนามได้หมด

  ฯลฯ
 • </ul><p>                                                                                          บอย สหเวช

   

     

     </p>