สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๓o มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการ ประสานงานระดับจังหวัด โดยคัดเลือกแต่งตั้งจากจังหวัดที่สมาชิกมีความพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม รูปแบบการการดำเนินการแบ่งการประสานงานส่วนภูมิภาค ออกเป็นเขต จำนวน ๑๔ เขต เพื่อให้สมาชิกลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

       ฉะนั้นอาศัยตามข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับของสมาคมฯ และความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม จึงแต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานจังหวัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

อนุกรรมการประสานงานระดับจังหวัด

๑. นาง คำพรรณ      สีประหลาด        สถาบันประสาทวิทยา

๒.นางบุญเรือน         แก้วเพชร          สถาบันประสาทวิทยา

๓.นางสาว ชมน         คงย้อย             โรงพยาบาลบางใหญ่

๔.นางวนิดา               สาแก้ว               โรงพยาบาลบางใหญ่

๕.นางสุรัตน์              ขอเพชร            สถาบันประสาทวิทยา

๖.นางราตรี                การโภคี           โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

      

๗.นาง พัชรี               เพชรเพ็ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นทบุรี

๘.นาง วรรณพร         อื้อรัตน์โรงพยาบาลลพบุรี จ.ลพบุรี

๙.นางวัชรินทร์           เอื้อมิตร โรงพยาบาลลพบุรี จ.ลพบุรี

๑๐. นายชัยฤทธิ์         สุขแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี

๑๑.นายสมพงษ์          อัศวพิทักษ์ โรงพยาบาลสระบุรี จ. สระบุรี 

๑๒.นายมานะ              ทัศนัย โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง

๑๓.นางณัฎฐมน          ยิ้มวิลัย โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง

๑๔.นางนฤกร              กุนทอง โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

๑๕.นางวัฒนา             ภู่ชัย โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

๑๖.นางเบญจวรรณ    แสงสว่าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๑๗. นายจักร์              กลิ่นสุคนธ์ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๑๘.นายวันรัตน์          รัตนมงคล โรงพยาบาลปากคาด จ.หนองคาย

๑๙.นายอนันต์           เมืองขวัญใจ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

๒๐.นายพิศลย์           จิตต์เย็น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

๒๑. นายดุสิตย์          ชมอินทร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

๒๒.นายอุดม             แยกศิต โรงพยาบาลทับค้อ จ.พิจิตร

๒๓.นางบุษบา           โคผดุง โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

๒๔. นางชญานิษ      เพิ่มยินดี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

๒๕.นายวิรัตน์           พิลาออก โรงพยาบาลชนบท จ.ขอนแก่น

๒๖.นาย ไพรัตน์        เลิศขามป้อม โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

๒๗. นางสุทธิลักษณ์  สิงจันทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

๒๘.นายเชน              ขีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

๒๙.นายสมหมาย      ระหงษ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

๓๐.สุจิตรา                 กาญจนกันติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดน จ.สกลนคร

๓๑.นายพิพัฒน์          ยารังษี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

๓๒.าย วิสูตร               วิชิตชัย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

๓๓. นาย อำนาจ          เศรฐกุลบุตร โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

๓๔.นายเอกสิทธิ์          คุณยศยิ่ง โรงพยาบาลประสาท จ.เชียงให

๓๕. นางทิพา                จันทามณี ศูนย์อนามัยที่10 จ.เชียงใหม่

๓๖.นางศิริพร                หาญเลิศ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

๓๗.นางจันทร์เพ็ญ          มะลิเถาว์ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

๓๘.นายคมคิด              คำแดงโรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน

๓๙.นายชุลี                    แสงรัตน์ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

๔๐. นางฉวีวรรณ          คำวัง โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

๔๑.นางดาวประกาย      ชัยภัทรกิจ โรงพยาบาลลอง จ.เลย

๔๒. นางจันทร์เพ็ญ        แก้วกล้า โรงพยาบาลลอง จ.เลย

๔๓.นางบุญเหลือ            โสธรรมมงคล โรงพยาบาลลอง จ.เลย

๔๔.นางสมบูรณ์             กิ่งแก้วเพชร สถานีอนามัยแม่ลิดดะแก จ.แม่ฮ่องสอน

๔๕.นาง วนิดา                  วงศ์สัมพันธ์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.

๔๖.นางสร้อยมาศ            แสนรำลึก โรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่

๔๗.นางศิริลักษณ์            บัวลิ โรงพยาบาลแร่ จ.แพร่

๔๘นาย มนูศักดิ์              หนุนอนันต์ โรงพยาบาลปากพะยูน จ.พัทลุง

๔๙. นาย ถวิล                    บุตรรัตน์ โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา

๕๐.นายประพิศ               ผิวทองงาม สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ.ชุมพร

๕๑.นางเสาวณี              วาสประสงค์ สาธารณสุขจังหวัดระนอง จ.ระนอง

๕๒.นางกาญจนา            ศรีทองฉิม โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช

๕๓.นายณรงศักดิ์           ศรีวิลัย โรงพยาบาลนาบอน จงนครศรีธรรมราช

๕๔.นางวันดี                    เนินการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

๕๕.นางพัชรี                  วรรณทอง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จเพชรบูรณ์

๕๖.

๕๗. 

๕๘.นายยนต์              จันทร์ทน โรงพยาบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

๕๙.นางสุนทรี            ฟักขาว โรงพยาบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

๖๐.นางพัชรพร          ศิริมงคลชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

๖๑.นางวรนุช             วงศ์วีระพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

๖๒. นางอัญชลี         รอดโพธิ์กลาง โรงพยาบาลสีค้ว จ.นครราชสีมา

๖๓. นางมุกดา           วาตะกูลสิงห์ โรงพยาบาลสีคิ้วจ.นครราชสีมา

๖๔.นายบรรจง            บิลสุรี โรงพยาบาลตราด จ.ตราด

๖๕. นายสว่างจิต        ใจชื่น โรงพยาบาลตราด จ.ตราด  

             ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                     สั่งณ.วันที่ ๕  ตุลาคม ๒๕๕๓  

                                     นายสมยศ ครองหิรัญ

                   

             นายกสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย