จากการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า  เพื่อให้ นักเรียน มีความเข้าใจที่คงทน ในเรื่อง การบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  บางครั้งอาจไม่ต้องการความถี่ถ้วนมากนักจึงใช้ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ  จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน  แทนได้   ซึ่งในการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ  จำนวนเต็มร้อย และจำนวนเต็มพัน ให้พิจารณาจากเลขโดดใน หลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย ตามลำดับ โดยให้นักเรียนทำชิ้นงาน และ ภาระงาน  2  เรื่อง  ดังนี้

1.  อินเตอร์เน็ตสู่การประมาณค่า  

    1) ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของจังหวัดนครศรีธรรมราช  แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง

    2) นำเสนอข้อมูลการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ  จำนวนเต็มร้อย

จำนวนเต็มพัน ของข้อมูลของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    3)  นำเสนอการเรียงลำดับข้อมูลของจังหวัดนครศรีธรรมราช  จากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามาก หรือ จากจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย

2.   “ หนังสือเล่มเล็ก  ”

  1) นำเสนอความคิดรอบยอดเกี่ยวกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ  จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน ฯลฯ

  2) ยกตัวอย่างประกอบ  และทำแบบฝึกหัดพร้อมคำอธิบาย

  3) สร้างแบบทดสอบ  10 ข้อ  พร้อมเฉลยคำตอบ

ผลการการประเมินเมื่อสิ้นสุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการหาค่าประมาณของจำนวนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   ถูกต้อง  คิดเป็นร้อยละ 80 และนักเรียนมีความสุขกับการใช้สื่อเทคโนโลยี และทำหนังสือเล่มเล็ก