GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คณิตศาสตร์กับการวัดและประเมินผล

การวัดผลและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ / กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร

การวัดผลและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์  ผู้สอนควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ / กระบวนการ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม     สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการวัดผลและการประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ         วัตถุประสงค์ของการวัด  เช่น  การวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่องของผู้เรียน  การวัดผลเพื่อ ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  การวัดผลตามสภาพจริง  การสังเกต  แฟ้มสะสมผลงาน  โครงงานคณิตศาสตร์   การสัมภาษณ์              การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของผู้เรียนเป็นหลัก    และผู้สอนต้องถือว่าการวัดผลและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  หัวใจของการวัดผลและการประเมินผล ไม่ใช่อยู่ที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินได้หรือตกของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว  แต่อยู่ที่การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่องตลอดจนการวัดผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

            การประเมินผลที่ดีนั้นต้องมาจากการวัดผลที่ดี  กล่าวคือ  จะต้องเป็นการวัดผลที่มีความถูกต้อง (Validity)  และมีความเชื่อมั่น  (Reliability)  และการวัดผลนั้นต้องมีการวัดผลด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลายตามสภาพ  และผู้สอนจะต้องวัดให้ต่อเนื่อง  ครอบคลุมและทั่วถึง   เมื่อนำผลการวัดทั้งหลายมารวมสรุปก็จะทำให้การประเมินผลนั้นถูกต้องใกล้เคียงตามสภาพจริง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41571
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอบคุณนะค่ะสำหรับบทความ