คณิตศาสตร์กับการวัดและประเมินผล

somtawin
การวัดผลและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ / กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร

การวัดผลและการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์  ผู้สอนควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ / กระบวนการ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม     สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการวัดผลและการประเมินผลควรใช้วิธีการที่หลากหลายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ         วัตถุประสงค์ของการวัด  เช่น  การวัดผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่องของผู้เรียน  การวัดผลเพื่อ ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  การวัดผลตามสภาพจริง  การสังเกต  แฟ้มสะสมผลงาน  โครงงานคณิตศาสตร์   การสัมภาษณ์              การวัดผลและการประเมินผลทางคณิตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของผู้เรียนเป็นหลัก    และผู้สอนต้องถือว่าการวัดผลและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้น  หัวใจของการวัดผลและการประเมินผล ไม่ใช่อยู่ที่การวัดผลเพื่อประเมินตัดสินได้หรือตกของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว  แต่อยู่ที่การวัดผลเพื่อวินิจฉัยหาจุดบกพร่องตลอดจนการวัดผลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

            การประเมินผลที่ดีนั้นต้องมาจากการวัดผลที่ดี  กล่าวคือ  จะต้องเป็นการวัดผลที่มีความถูกต้อง (Validity)  และมีความเชื่อมั่น  (Reliability)  และการวัดผลนั้นต้องมีการวัดผลด้วยวิธีต่างๆที่หลากหลายตามสภาพ  และผู้สอนจะต้องวัดให้ต่อเนื่อง  ครอบคลุมและทั่วถึง   เมื่อนำผลการวัดทั้งหลายมารวมสรุปก็จะทำให้การประเมินผลนั้นถูกต้องใกล้เคียงตามสภาพจริง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรอิงมาตรฐาน

หมายเลขบันทึก: 41571, เขียน: 29 Jul 2006 @ 22:01 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.29.33.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะสำหรับบทความ