ที่มาและความสำคัญของโครงการ HHC

LeoQueen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
HHC....สู่......SHA
จากนโยบายการบริการสุขภาพเชิงรุก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้กับตนเองและครอบครัว การพัฒนาระบบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) ให้กับผู้รับบริการทั้งในยามปกติ และยามเจ็บป่วยจึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพของสถาบันครอบครัว และชุมชนในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การจัดบริการต้องครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ มุ่งเน้นการบริการแบบองค์รวม (Holistic Care) เช่นเดียวกับ การบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นบริการหนึ่งที่ให้แก่ประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสถานบริการสุขภาพ และผู้ใช้บริการ แต่จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลทั้งต่อโครงสร้างประชากรและต่อสถานะสุขภาพของประชากร และเมื่อจำนวนประชากรวัยสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาโรคเรื้อรัง การดูแลต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางวิชาการพยาบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาการบริการโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยมีจุดมุ่งหมายคือ “สุขภาพดี เริ่มที่บ้าน” เพื่อให้การบริการสุขภาพมีความต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ ก่อนที่ผู้รับบริการมาเจ็บป่วย จนถึงเจ็บป่วยและเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และเตรียมวางแผนจำหน่ายจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้านตามปกติแล้ว จึงมีจำเป็นต้องสร้างระบบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง มีระบบการส่งต่อการดูแลที่เป็นระบบ และ เครือข่ายบริการที่มีประสิทธิภาพ (Home Care Network) รวมทั้งการสร้างอาสาสมัครสำหรับการสนับสนุนการบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ ผู้มีจิตอาสา ต่างๆ ย่อมจำเป็นต้องใช้ความพยายามและความสามารถในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการจาก บุคลากรสาธารณสุข เป็นอย่างยิ่ง โดยให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นศูนย์กลาง ระหว่าง ชุมชน และ โรงพยาบาล โครงการมุ่งสู่การบริการเชิงรุกใกล้บ้านใกล้ใจด้วยความเลิศ จึงได้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการระบบการบริการรักษาพยาบาลร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานไร้รอยต่อ จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน การสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดการสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพแบบเชิงรุกสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนที่มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่มีความจำเป้นต้องกลับมารกษาซ้ำก่อนเวลาอันเหมาะสม ผู้ป่วยและผุ้ดูแลได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวที่บ้าน มีความพึงพอใจ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ยังสามารถส่งเสริมให้ระบบ Home Ward ของโรงพยาบาลและชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีระบบการบริหารจัดการที่ดีต่อไป การดำเนินการในครั้งนี้ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บริการรับบริจาค-ยืม-คืน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยที่ต้องจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลและต้องมีกายอุปกรณ์หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้านแต่มีปัญหาเศรษฐกิจ ให้สามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไปใช้ฟื้นฟูสุขภาพที่บ้านได้ และนำกลับมาบริจาคหรือส่งคืนเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว เป็นการหมุนเวียนทรัพยาากรที่มีราคาสูงอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบสนับสนุนอื่นในการให้การช่วยเหลือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Home Health Careความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

  สวัสดีจ้า

IP: xxx.183.242.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

โครงการมุ่งสู่การบริการเชิงรุกใกล้บ้านใกล้ใจด้วยความเลิศ : Home Health Care Excellent Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการระบบการบริการรักษาพยาบาลร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานไร้รอยต่อ จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน การสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดการสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งโครงการจะมีระบบริการแบบครบวงจรประกอบด้วยการบริการ 7 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) การจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Nurse Case Management) 2)การบริการรายโรค (Disease Management) นำร่องในกลุ่มโรคเข็มมุ่งโรงพยาบาลและโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร 3) การบริการเยี่ยมบ้านแบบครบวงจร (Home Health care/Home visit) 4)บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่บ้านผู้ป่วยทุกสิทธิทุกเขตพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 5) จัดตั้งศูนย์บริการรับบริจาค-ยืม-คืน อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 6) การบริการให้คำปรึกษาที่บ้านในระบบ Hot line สายด่วน, online, On air ผ่านรายการวิทยุคลื่น FM 104.5 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. และ 7) การจัดบริการสนับสนุนสุขภาพในรูปแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชน เช่น การฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ การเยี่ยมบ้านด้วยจิตอาสา อสม.เชี่ยวชาญ, กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ

จุฑาทิพย์ งอยจันทร์ศรี
IP: xxx.25.198.197
เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดี คะดิฉันขอเรียนรู้ด้วยคะ สนใจระบบบริการทั้ง 7 ประเภทคะ จะนำมาประยุกต์ใช้กับเขตเทศบาลของตนเองที่ทำงานอยู่