<เล่าสู่กันฟัง>กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ศรช.ทต.เมืองเมืองพล จ.ขอนแก่น

พบกลุ่ม

     ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพล  (กศน.อำเภอพล) จังหวัดขอนแก่น  หยุดกิจกรรมการพบกลุ่ม  2 สัปดาห์ (วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2553 เลือกตั้งล่วงหน้าซ่อมเขต 2 ขอนแก่น และวันที่ 12 ธันวาคม 2553 ) เพื่อให้นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  วันนี้นักศึกษาทั้ง 3 ระดับ  ประถม  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  เลยคุยกันมากกว่าจะฟังคุณครู

    แต่ทุกคนก็ทำการบ้านมาส่งครบ  ส่วนคนที่เพิ่งมาก็ทำมาส่งเยอะหน่อย วันนี้แนะนำครูประจำกลุ่ม (นางสาวสุนทรี  อักษรวิทย์ ครูผู้ช่วยสอน) ให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนเพราะหยุดมาหลายวัน  นักศึกษาบางคนก็ตอบได้ บางคนฝากคุณครูไว้จำไม่ได้... แจ้งกำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 / 2553 ให้นักศึกษาทราบในวันที่ 12 - 13 มีนาคม  2554 ไม่จำเป็นจะได้ไม่หยุดเรียน

    หลักการเขียน -  แบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาป่วย เขียนตัวโตบนกระดานเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (อสม.) เยาวชนส่วนน้อย การเรียนการสอนต้องค่อยเป็นค่อยไป และให้ส่งจดหมายลาป่วย ติดอากรแสตมป์จ่าหน้าซองถึงคุณครู

                      -  การเขียนรายงาน องค์ประกอบมีอะไรบ้าง

                      การบ้าน - ทำรายงานเรื่อง คำสุภาษิต - คำพังเพย ความหมายพร้อมคำแปลมาส่งเรียงตัวอักษร ก - ฮ (ส่งต้นเดือนมกราคม 2554 )และนำเอกสารรายงานของนักศึกษาภาคเรียนที่แล้วมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจ

    ท้ายชั่วโมง  มีปัญหาไม่เข้าใจให้สอบถามได้? อาทิตย์หน้าเรียนเศรษฐกิจพอเพียง   คณิตศาสตร์และสุขศึกษา พลศึกษา

หมายเหตุ  นักศึกษานำสมุดมาจดด้วย (น่าดีใจ) หนังสือแบบเรียนยังไม่มาคุณครูต้องค้นจากอินเตอร์เน็ตเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนค่ะ                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...ครูนอกระบบ

    เทียนน้อยและมาให้กำลังใจครูเมืองพลค่ะ...^_^

ยินดีนะคะ...แล้วเจอกันที่เมืองพลค่ะ...