ฺBest Practice : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice)

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมชุมนุมช่างคอมพิวเตอร์

1.  แนวคิดและความเป็นมา  

     ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  ตลอดจนในด้านการศึกษา  คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่มีการนำเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้มีข้อกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 64, 65 และ 66 ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา  รวมทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและผู้ใช้ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะตลอดจนผู้เรียนให้มีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน จึงมีลักษณะควบคู่กันระหว่างการสอนด้วยครูอาจารย์  กับการฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดเป็น และร่วมกันแก้ปัญหา โดยครูมีหน้าที่ในการจัดการสื่อการเรียนการสอนและชี้แนวทางในการเรียนรู้ของผู้เรียน

     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากนักเรียนจะได้เรียนครบทุกกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระแล้ว  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ทั้งกิจกรรมบังคับลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  หรือชุมนุมซึ่งเป็นกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกเข้าชุมนุมที่ตนเองสนใจได้อย่างเสรี  และกิจกรรมชุมนุมช่างคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้นักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ได้เลือกเรียนตามความสนใจ  ซึ่งเป็นชุมนุมที่เน้นให้นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและได้ฝึกปฏิบัติการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  และสามารถนำความรู้ไปบริการแก่บุคลากรภายในโรงเรียน  และถือว่าเป็นวิชาที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพ  และช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

   1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในชุมนุมช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
   2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
   3.  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
   นักเรียนชุมนุมช่างคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  จำนวน 25 คน

ขั้นตอนการพัฒนา
   1.  กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรม
   2.  รับสมัครนักเรียนตามความสนใจของนักเรียนที่มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมช่างคอมพิวเตอร์  ซึ่งได้จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 25 คน
   3.  วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
   4.  ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนโดยการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่ชำรุดแล้ว  โดยมีครูเป็นผู้แนะนำและให้ความรู้
   5.  ให้นักเรียนที่มีความสามารถพอที่จะซ่อมคอมพิวเตอร์ได้  ทดลองซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มาเข้ารับบริการจากหมวด/ฝ่าย/งาน ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
   6.  ให้นักเรียนได้ฝึกการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอในคาบกิจกรรมชุมนุม  และคาบว่างที่นักเรียนสามารถจะมาดำเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์ได้  โดยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งจากครูเป็นผู้แนะนำและนักเรียนสอนกันเอง
   7.  ประเมินผลกิจกรรม

เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรม
   1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
   2.  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
   3.  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.  ระบบปฏิบัติการและการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
   5.  การตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.  การตรวจสอบเครื่องตามอาการต่าง ๆ

 ผลที่เกิดกับนักเรียน
   1.  นักเรียนสามารถให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนที่มาขอรับบริการทั้งการให้บริการในและนอกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   2.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ติดตัวไปใช้ได้ในอนาคตหลังจบการศึกษา
   3.  ผลจากการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม  โดยครูที่มารับริการเป็นผู้ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Best Practice : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ

มีเด็กสืบทอดต่อกันเป็นรุ่น ๆ แล้วครับ...ครูแค่แนะนำบ้างเวลาที่มีปัญหา

แต่มีปัญหาบ้างก็คือ ผู้ที่มารับบริการไม่ค่อยไว้ใจในฝีมือของนักเรียนเท่าที่ควร

decha
IP: xxx.173.232.112
เขียนเมื่อ 

มีเรื่องอื่น ๆ อีกไหมที่เกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอรืให้กับนักเรียน จะได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสมวัยและนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มที่สนใจเป็นพิเศษเพื่อสู่ความเป็นเลิศ