ติดต่อ

  ติดต่อ

@____@

  กองทุนสวัสดิภาพนิสิต  

นิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ได้ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีประสบอุบัติเหตุ)  ได้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 41465, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

Comments (0)