นิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่ได้ลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กรณีประสบอุบัติเหตุ)  ได้ที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร