ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารใหม่(ป้ายแดง)

thecityedu
ผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องนำความรู้และทักษะที่ที่มีอยู่มาใช้ในการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย ผู้บริหารมือใหม่ควรวางตนให้เหมาะ

Edu JAN 2011/ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารใหม่(ป้ายแดง)

ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา

 

                การบริหารงานของผู้บริหารที่เข้ารับงานใหม่ นับเป็นแรงต้านที่ผู้บริหารใหม่หรือผู้บริหารป้ายแดงต้องพบ การบริหารงานในองค์กรของผู้บริหารใหม่มักจะพบกับการลองภูมิความรู้และการตัดสินใจ ที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องนำความรู้และทักษะที่ที่มีอยู่มาใช้ในการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย บทความนี้เป็นการสรุปรวบรวมประเด็นจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และจากการประมวลข้อมูลจากผู้บริหารใหม่หลาย ๆ ท่าน ซึ่งในส่วนของการการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีประเด็นในการสนทนากลุ่ม 3 ประเด็น คือ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง, ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการบริหารองค์กร และสิ่งที่ควรจะเพิ่มในหลักสูตร เพื่อช่วยให้การบริหารงานในองค์กรมีความพร้อมและประสบผลสำเร็จมากที่สุด

    ผลการสนทนากลุ่มและจากการประมวลความรู้ในภาพรวม ประเด็นที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พบว่า ปัญหา คือ เรื่องของการวางตน การสร้างศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับระหว่างผู้บริหารและครู ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ การเงินให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ในองค์กรมีความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์กร และความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร เกิดการแตกแยกแบ่งฝ่ายในองค์กร บุคลากรในองค์กรมีวัยที่ต่างกันระหว่างบุคลากรอาวุโสและบุคลากรรุ่นใหม่ องค์กรเติบโตเร็วมีบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นรวดเร็ว ขอบข่ายภาระงานบางฝ่ายมีมากเกินไป องค์กรขาดผู้ช่วยฝ่ายบริหารตัวจริงนานต้องมีบุคลากรที่รักษาการแทนก่อนที่ผู้บริหารจะไปรับตำแหน่ง เมื่อผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารใหม่ไปรับตำแหน่งไม่ยอมส่งมอบงาน ต้องเริ่มต้นใหม่  อำนาจการบริหารงานของผู้ช่วยผู้บริหารไม่เบ็ดเสร็จ ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับบริษัทห้างร้าน

   ประเด็นที่ 2 ปัจจัยและวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา หรือคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ มีดังนี้ การสร้างภาวะผู้นำ การสร้างความยอมรับด้วยการใช้แรงจูงใจด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การเสริมแรง การให้รางวัล คำชม การสนทนาพูดคุย ปรับความเข้าใจ การบริหารความเปลี่ยนแปลงจัดการกับความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป การใช้ความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิที่มีอยู่ไปใช้ในการบริหารงาน การอาศัยกฎระเบียบ การสร้างความเป็นกันเองแสดงความเป็นพวก การวางแผนการหาวิธีแก้ปัญหา การทำตัวอย่างปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็น การรับฟังความคิดเห็นและให้โอกาสแก่บุคลากรทุกฝ่าย การบริหารความขัดแย้ง และการใช้หลักธรรม คุณธรรม

   ประเด็นที่ 3 สิ่งที่ควรจะเพิ่มในหลักสูตร เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ คือ ทักษะการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ  โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ หลักสูตรการพูดในที่ชุมชนที่มุ่งเน้นให้มีการฝึกพูดให้มากขึ้นและให้ตรงกับเหตุการณ์ที่ผู้บริหารป้ายแดงจะต้องไปพบในสถานการณ์จริง รวมถึงการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะพบในองค์กรและการเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อต้องทำพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาพิธี หลักการบริหารความขัดแย้ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง (Case Study)

   การที่กล่าวมาเป็นเพียงการสรุปประเด็นสนทนากลุ่มในภาพรวมและจากการประมวลข้อมูลจากผู้บริหารใหม่หลาย ๆ ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารใหม่หรือผู้บริหารป้ายแดงที่อาจต้องเผชิญปัญหาเมื่อไปรับตำแหน่งใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับอบรมให้ความรู้แก่ว่าที่ผู้บริหารเพิ่มเติมจากเนื้อหาหลักสูตรที่มีอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cityedu

คำสำคัญ (Tags)#ผู้บริหารป้ายแดง#ผู้บริหารมืออาชีพ#ผู้บริหารรุ่นใหม่#คุณลักษณะผู้บริหาร#ผู้บริหารมือใหม่#การแก้ปัญหาการบริหารงาน#คุณลักษณะผู้บริหารใหม่#ปัญหาการบริหารงาน#ผู้บริหารใหม่#แนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารงาน

หมายเลขบันทึก: 413844, เขียน: 15 Dec 2010 @ 10:31 (), แก้ไข: 15 Jan 2013 @ 13:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)