อาชีพครูกับงานบัญชี

อ.ดร.วรกาญจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาชีพครูกับงานทำบัญชี

      ผมขึ้นชื่อเรื่องว่าอาชีพครูกับงานทำบัญชี เป็นเรื่องที่ครูทุกท่านที่ทำหน้าที่นี้ล้วนบอกว่าเป็นภาระหนักอึ้งมากครับ เพราะว่าเสี่ยงต่อความรับผิดชอบทางกฏหมายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโทษทางประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และความรับผิดชอบทางวินัยของข้าราชการ ผมจึงนำเรื่องนี้มาให้คุณครูทุกท่านช่วยพิจารณาว่าภาระงานจัดทำบัญชีนี้ควรให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับผิดชอบเป็นพิเศษต่างหาก จะเหมาะสมกว่าครับ

      ผมขอเรียนว่ามีกฎหมายเฉพาะทางบัญชี ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ว่าผู้จัดทำบัญชีนั้นต้องจบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง เริ่มตั้งแต่คุณวุฒิระดับ ปวส.ทางด้านบัญชี ขึ้นไป หากไม่จบการศึกษาดังกล่าวแล้วไม่สามารถจัดทำบัญชีได้ กฏหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับมาประมาณหกเจ็ดปีมาแล้ว และหากผู้ใดฝ่าฝืนจัดทำบัญชีโดยไม่มีใบอนุญาตจะได้รับโทษทางกฏหมาย เช่นเดียวกับกฏหมายของผู้ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ทนายความ แพทย์ และครู แต่แปลกมากครับ ที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมายังให้ครูอย่างพวกเราต้องทำหน้าที่นี้อยู่ ทั้ง ๆ ที่ภาระงานสอนที่เรื่องเป็นสำคัญก็มากพอสมควรอยู่แล้ว งานทางด้านบัญชีในปัจจุบันนี้เป็นระบบบัญชีมาตรฐาน ที่ใช้เกณฑ์สิทธิ มีบัญชีต่าง ๆ มากมาย เช่น บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีทรัพย์สิน บัญชีเงินสด งบทดลอง งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล นี้เป็นตัวอย่างเพียงคร่าว ๆ ซึ่งยังมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกมากมาย แตกต่างจากบัญชีในอดีตที่ใช้เกณฑ์เงินสด รับซ้าย จ่ายขวา ตามภาษาที่เข้าใจกันง่าย ๆ ครับ

      ปัจจุบันในการจัดทำบัญชีของครูที่ทำหน้าที่นี้อยู่มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายครับ ไหนจะต้องเข้าใจว่าระบบเกณฑ์สิทธิเป็นอย่างไร เดบิตเครดิตเป็นอย่างไร หักค่าเสื่อมทรัพย์สินเป็นอย่างไร งบทดลองเป็นอย่างไร เข้างบดุลเป็นอย่างไร ยากไหมครับ ผมเองทำหน้าที่เรื่องกฏหมายและบัญชีมาประมาณเกือบสามสิบปีแล้ว เห็นว่าเป็นภาระหนักมากไปครับที่ครูอย่างพวกเราต้องมาทำหน้าที่เรื่องจัดทำบัญชี และอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับครูจริง ๆ ครับถ้าเราอยากให้เด็กไทยมีคุณภาพเท่าเทียมเด็กของต่างประเทศ ก็ต้องลดภาระงานอย่างอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของครูออกไปครับ และจัดหาผู้ที่จบการศึกษาเรื่องบัญชีโดยตรงมาทำหน้าที่แทนครับ ยิ่งในปัจจุบันมีระบบสารสนเทศ มีโปรแกรมในการจัดทำบัญชีแล้ว รัฐบาลก็ควรจัดหานักศึกษาที่จบระดับ ปวส.ด้านบัญชีโดยเฉพาะมาทำหน้าที่นี้ในโรงเรียนครับ หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาจใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการบริการจัดทำบัญชีให้กับหลาย ๆ โรงเรียนได้ด้วยครับ

         ปัจจุบันผมทำหน้าที่สอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่สอนในวิชาการเงิน งบประมาณ และวิชากฏหมาย ระเบียบการปฏิบัติราชการ เห็นว่างานเรื่องการจัดทำบัญชีดังกล่าวที่ครูฝ่ายการเงินงบประมาณต้องจัดทำบัญชีอยู่เป็นภาระงานที่รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องตามพรบ.บัญชีที่เรียนไว้ข้างต้นครับ และจะทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาด้านบัญชีโดยเฉพาะมาตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไปมีงานทำกันด้วยครับ เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่จบมาได้มีงานทำกันด้วยครับ และทำให้ระบบบัญชีของสถานศึกษาถูกต้องตามกฏหมายด้วยครับ

        ผมขอให้เพื่อนครูด้วยกันได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันด้วยครับ เพื่อจะได้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่รัฐบาลจะได้นำไปดำเนินการช่วยเพื่อนครูเรากันต่อไปครับ  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาหารไทยอร่อยความเห็น (0)