ร่าง ระเบียบ ปขมท.ฯ

บอย สหเวช
ร่าง ระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549

     ผมได้รับ e-mail จากคุณพิมพ์ลออ กรพิพัฒน์ เลขาธิการที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549 และได้นำเสนอให้คุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ (ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร) พิจารณา

      คุณจรัญ ได้มอบให้ผมแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการและลูกจ้างฯ พิจารณาให้ความเห็นแล้วรวบรวมความเห็นส่ง ปขมท. ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ และวันนี้ผมได้สรุปและส่ง e-mail ไปให้คุณพิมพ์ลออ แล้ว ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ

 

เรื่อง  ร่างระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้ 
          มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549 

เรียน เลขาธิการที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
          มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 
        ตามหนังสือที่ ปขมท. 30/2549 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 เรื่อง ขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบ ปขมท. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549 นั้น

        ในการนี้ทางคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไข ในย่อหน้าแรกดังนี้
         โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549 ว่าด้วย ..........................................................................................
.........................................................................................................................
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 43 (2/2549) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 จึงให้ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
            ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2547 โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

             ขอเพิ่มเติม

             ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2549 ตามระเบียบนี้ ให้ประธาน ปขมท. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดหรืออนุมัติ

                                                                     อนุวัทย์  เรืองจันทร์
                                                                         เลขาธิการฯ

                                                                                         บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ปขมท#สภาข้าราชการและลูกจ้าง

หมายเลขบันทึก: 41258, เขียน: 28 Jul 2006 @ 09:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)