(ลิงค์อ่านวันแรก)

ภาคเช้า

          เริ่มด้วยการสรุปภาพรวมของการสัมมนาของวันแรก โดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ ทบทวนกิจกรรมและผลของการสัมมนา  

          หลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนอแนวทางการสร้างเครือข่าย โดยคุณสราญจิต  หรุ่นขำ เป็นการนำเสนอหลักการและแนวทางการปฏิบัติ ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันระดมความคิดหาแนวทางการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์ ก่อการแบ่งกลุ่ม คุณคำปลิว  จันทร์ประทักษ์ ได้มานำเสนอวิธีการแบ่งกลุ่มโดยเสนอให้การแบ่งกลุ่มแตกต่างจากเมื่อวาน(ตามชนิดพืช) ให้แบ่งกลุ่มโดยแยกกลุ่มตามพื้นที่ คือแบ่งกลุ่มตามอำเภอ เพราะจะได้นำกลับไปปฏิบัติได้เลย


คุณวีรวุฒิ วุ่นอภัย กษอ.กิ่ง โกสัมพีนคร เล่าประสบการณ์การสร้างเครือข่าย

           จากนั้นก็เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่าย

 

 

          เมื่อแบ่งกลุ่มและร่วมกันหาแนวทางในการสร้างเครือข่าย ต่อมาก็เป็นการนำเสนอผลให้กับกลุ่มใหญ่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  


ภาคบ่าย

             เป็นการนำเสนอแนวทางในการกลุ่ม และวิสาหกิจชุมชน โดยคุณกมลรัตน์ นาคคำ 

             จากนั้นเป็นกระบวนการสุดท้ายของการสัมมนาในวันนี้ และเป็นกระบวนการที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด (รายละเอียดผมจะบันทึกนำเสนอต่อไปครับ)  คือการร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานในปีต่อไป เราใช้คำว่า "สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน"  โดยแบ่งนักส่งเสริมการเกษตรเป็น 2 กลุ่ม ตามสายของการสัมมนาระดับอำเภอ    ช่วยกันวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ แล้วกำหนดวิสัยทัศน์ทั้ง 2 กลุ่ม  แล้วมานำเสนอให้กลุ่มใหญ่ได้พิจารณา และรวมทั้ง 2 กลุ่มให้เป็นหนึ่ง

 
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม

 

          ได้วิสัยทัศน์ร่วมกันของนักส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชร และพิธีปิดโดยเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรพล  เถาว์โท

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก