KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๖๐๒. ใช้ KM ขับเคลื่อนการพัฒนา "ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของชาติ"


          สสส. มีแผนงานสนับสนุนการการขับเคลื่อนสังคมด้วย ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของชาติ(NPI - National Progress Index) และมีความคาดหวังให้เกิดภาพอนาคตในระยะยาว ดังนี้

          "สังคมไทยมีทิศทางการพัฒนาที่ดี เหมาะสม และยั่งยืน อันนำสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง และอยู่ภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยผลดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากการใช้ดัชนีความก้าวหน้าของชาติเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ผลการดำเนินการที่ได้สามารถเป็นกรณีศึกษาสำคัญ และเป็นองค์ความรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกระแสของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

          นโยบายสาธารณะและแผนการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับองค์กร ถูกพัฒนาโดยอ้างอิง สอดคล้องกับผลที่สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้าของชาติ และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางของการพัฒนา ควบคู่ไปกับดัชนีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   ข้อมูลของดัชนีดังกล่าว มีกระบวนการรวบรวมพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีส่วนร่วม สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงและเท่าทัน ผ่านการจัดการความรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติและกลไกการขับเคลื่อนที่มีพัฒนาการอย่างยั่งยืนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ"

          ผมดีใจที่ สสส. มีแผนงาน สนับสนุนการการขับเคลื่อนสังคมด้วย “ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของชาติ” นี้   และยิ่งดีใจ ที่จะใช้การจัดการความรู้เป็นเครืองมือของแผนงาน   ผมมองว่า KM เป็นเครืองมือของการเรียนรู้และการพัมนาในมิติที่ซับซ้อน และยาก   เรื่อง “ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของชาติ” เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนยิ่ง

          ผมยินดีเข้าไปร่วมเป็นกรรมการชี้ทิศทาง เพื่อหนุนเสริมการใช้ KM สู่ผลสำเร็จของโครงการ

 

 

วิจารณ์ พานิช
๗ พ.ย. ๕๓
                             
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)