ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดล่วงหน้า ต้องเสียเวลารอคอยมากกว่าผู้ป่วยที่นัดไว้ล่วงหน้า