ส่วนประกอบของรายงาน

Iอ้ไก่อ่Ou™
รายงานมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อหา รายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบของรายงานต้องจัดทำตามแบบแผน

             การเสนอรายงานโดยเฉพาะรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ผู้ทำรายงานต้องคำนึงถึงการจัดรูปเล่ม และการจัดเรียงลำดับส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายงานด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล น่าอ่าน น่าเชื่อถือ และน่าติดตาม

ส่วนประกอบของรายงาน  

รายงานมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. ส่วนประกอบตอนต้น ได้แก่

    1.1 ปกนอก (cover or binding)

    1.2 หน้าชื่อเรื่อง (title page)

    1.3 หน้าคำนำ (preface)

    1.4 สารบัญ (contents)

    1.5 สารบัญตาราง (list of tables)

    1.6 สารบัญภาพประกอบ (list of figures)

2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนของข้อความที่เรียบเรียงจากการค้นคว้า ภายในเนื้อหา

อาจมีส่วนประกอบ ได้แก่

    2.1 ข้อความที่คัดลอกมา (quotations)

    2.2 การอ้างอิง (references)

    2.3 บันทึกเพิ่มเติม เช่น เชิงอรรถ (notes)

    2.4 ตาราง (tables)

    2.5 ภาพประกอบ (figures)

3. ส่วนประกอบตอนท้าย ได้แก่

    3.1 หน้าบอกตอน (half title page)

    3.2 บรรณานุกรม (bibliography)

    3.3 ภาคผนวก (appendix)

    3.4 อภิธานศัพท์ (glossary)

 


เอกสารอ้างอิง

ศุภรางศุ์ อินทรารุณ. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชาปัญหาการใช้

                         ภาษาไทย. ชลบุรี : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

                         สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (อัดสำเนา).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Iอ้ไก่อ่Ou™

คำสำคัญ (Tags)#รายงาน#ส่วนเนื้อหา#ส่วนประกอบของรายงาน#ส่วนประกอบตอนต้น#ส่วนประกอบตอนท้าย

หมายเลขบันทึก: 409304, เขียน: 20 Nov 2010 @ 13:44 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)