เพลง คนใต้ใจซื่อ

นักร้อง สุรพล สมบัติเจริญ

 เมื่อพี่ ได้มา เวียงเหนือ

งามเหลือ จริงแม่ ขวัญอ่อน ไยเจ้า มาด่วน ตัดรอนฟังคำ พี่ก่อน

อย่าร้อน รุ่มใจ คนใต้ ใจซื่อ อย่างนี้ คนดี น้องเกรง ไปได้

คนใต้ ไม่เคย หลอกใคร คนใต้ ไม่เคย หลอกใคร

น้องจง เชื่อใจ พี่หน่อย คนดี

ตัวพี่ ไม่เคย มีน้อย ใจน้อย จริงนะ น้องพี่

รักเจ้า เทียบเท่า ชีวี รักเจ้า เทียบเท่า ชีวี

เชื่อคำ ของ พี่ เถิดแก้วตา

พี่นี้ ใจรักจริง พี่ไม่ทอดทิ้ง เจ้าหรอกหนา จะ หาผู้ใหญ่มา จะ หาผู้ใหญ่มา

น้องจง ตั้งตา รอคอย พี่มา เวียงเหนือ

เมื่อพี่ ได้มา เวียงเหนือ งามเหลือ จริงแม่ ขวัญอ่อน

ไยเจ้า มาด่วน ตัดรอนฟังคำ พี่ก่อน อย่าร้อน รุ่มใจ

คนใต้ ใจซื่อ อย่างนี้ คนดี น้องเกรง ไปได้ คนใต้ ไม่เคย หลอกใคร

คนใต้ ไม่เคย หลอกใคร น้องจง เชื่อใจ พี่หน่อย คนดี

ตัวพี่ ไม่เคย มีน้อย

ใจน้อย จริงนะ น้องพี่ รักเจ้า เทียบเท่า ชีวี

รักเจ้า เทียบเท่า ชีวี เชื่อคำ ของ พี่ เถิดแก้วตา

พี่นี้ ใจรักจริง พี่ไม่ทอดทิ้ง เจ้าหรอกหนา

จะ หาผู้ใหญ่มา จะ หาผู้ใหญ่มา น้องจง ตั้งตา รอคอย พี่มา เวียง เหนือ