สัปดาห์นี้ มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

         1. ความชัดเจนของเครื่องแบบข้าราชการครู

             ช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมา เกิดความไม่ชัดเจนเรื่องเครื่องแบบข้าราชการครู โดยไม่แน่ว่าจะอ้างอิงระเบียบกฎหมายฉบับใด  แต่ละฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกัน   แต่ตอนนี้ มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ทำให้มีความชัดเจน ดังนี้

 

 

 

 


         2. วันที่ 9 พ.ย.53  ว่าที่ ร.ต.อภิชาต  ขันธชัย  ขรก.ครู กศน.อ.ลาดบัวหลวง  โทร.มาถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.ขั้นพื้นฐาน 2 เรื่อง  คือ

              2.1  นักศึกษา ม.ต้น ซึ่งต้องเรียนวิชาเลือก 16 หน่วยกิต  แต่เทียบโอนวิชาเลือกตั้งแต่ภาคเรียนก่อนแล้ว 15 หน่วยกิต   ภาคเรียนนี้จะให้เรียนวิชาเลือกวิชาเดียว 3 หน่วยกิต ( วิชาเหมือนคนอื่น ) ทำให้หน่วยกิตวิชาเลือกเกิน  จะต้องไปถอนการเทียบโอนวิชาเลือกบางวิชาออกหรือไม่   ตอบว่า ไม่ต้องถอนออก เพราะเรียนวิชาเลือกเกินได้

              2.2  นักศึกษารายเดียวกันนี้ ถ้าภาคเรียนนี้เรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ ก็จะจบในภาคเรียนนี้  และจำนวนหน่วยกิตก็ไม่เกินที่กำหนดให้เรียนในแต่ละภาค  แต่วิชาทักษาะการเรียนรู้เป็นวิชาบังคับนอกแผนของภาคเรียนนี้  จะเรียนได้หรือไม่   ตอบว่า ได้  คือจัดให้เรียนวิชาบังคับในแผน กับวิชาเลือก ( ให้วิชาเลือกครบ 16 หน่วยกิต ) ก่อน   ห้ามเรียนวิชาบังคับนอกแผนโดยที่เรียนวิชาเลือกยังไม่ครบถ้วน   ถ้าจัดให้เรียนวิชาบังคับในแผนและวิชาเลือกครบแล้วจึงจะเรียนวิชาบังคับนอกแผนได้ แต่รวมไม่เกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดให้เรียนในแต่ละภาค ยกเว้นภาคเรียนสุดท้าย สำหรับนักศึกษาที่มีการเทียบโอนฯหรือเคยสอบซ่อม ( แล้วไม่ผ่าน ) สามารถลงทะเบียนได้เกินกว่าที่กำหนดอีก 3 หน่วยกิต
                   แต่การเปิดวิชาบังคับนอกแผน ต้องรีบแจ้งให้จังหวัดแจ้งส่วนกลาง เพื่อนำเข้าตารางสอบและเตรียมข้อสอบปลายภาค