เพาเวอร์พอยท์

click ที่  

http://learners.in.th/file/nit-taya/1105207-week3.ppt

และ

http://gotoknow.org/file/rnitaya/Rogers.ppt

 

rogers.com/images/crCDcover.jpg" border="0" width="202" height="172" />