PMQA เมืองลุง

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงมุ่งมั่นพัฒนา

ภาพที่ ๑ สสจ พัทลุง

ภาพที่ ๒ กิจกรรมร่วมกัน ลปรร

ภาพที่ ๓ กิจกรรม แมงมุม Problem Solving

 ทีมงาน แก้ปัญหา ร่วมกันอย่างมีความสุข

JJ