เทคนิคการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องเศษส่วน

(การบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหา)

สรุปได้ดังนี้

1. บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียน

2. จัดตารางเวลาสอนซ่อมเสริม

3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และสาระการเรียนรู้

4. ใช้รูปแบบการสอนอธิบายรวมเป็นกลุ่มใหญ่ เสริมแก่นักเรียนที่เรียนปานกลางถึงดี อธิบายรายบุคคลแก่นักเรียนที่ควรปรับปรุง และครูเขียนรายละเอียดขั้นตอนวิธีคิด หรือวิธีทำ ให้นักเรียนเติมจนได้คำตอบลงในสมุด ฝึกซำแบบเดิม ส่งครูรายบุคคลถ้าผิดต้องแก้ไขทันที

5. ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่องเศษส่วนที่ครูสร้างขึ้น และทดสอบหลังเรียน

6. บันทึกผลการทดสอบและสรุปผล