8 องค์ประกอบของนักบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์

1)      มี ความคิดสร้างสรรค์สูง ไม่เชื่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เชื่อในความเป็นมนุษย์ คือ ความเป็นจริง มีความสามารถในการคิด การออกแบบ และการสร้างโครงสร้างที่เป็นนามธรรมได้ มีความรู้และจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายนอก เก็บความรู้สึกได้เมื่อเผชิญปัญหาในขณะที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว มีสมรรถนะในการเขียนและการพูด มีความสามารถดีในการเสนอความคิด การวางแผนและการคิดค้น

2)      มีความกระตือรือร้น โดยไม่ให้ความไม่พอใจมาสกัดกั้นความพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ในทางบวก

3)      การ บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต เข้าใจความเป็นจริง และแสวงหาเป้าหมาย มีความคิดอิสระ เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยอมรับความคิดใหม่

4)      มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ชอบการตุกติกและการใช้อำนาจอย่างเข้มงวด ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคที่เริ่มมาจากความผิดพลาดและล้มเหลว

5)      มีประสบการณ์มาก มีเพื่อนที่ดี มีเพื่อนร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว

6)      มีวงจาของความคิดริเริ่มอยู่เสมอ และมากกว่าคนอื่น

7)      มีการกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ต่างจากบุคคลอื่นๆ มีความคิดแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ

8)      มีความคิดที่พัฒนาจากแนวคิดที่ไม่มีเอกภาพไปสู่แนวคิดที่มีเอกภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณมากครับ ผมกำลังตรวจสอบตัวเองอยู่ครับ คิดว่ายังขาดอีกหลายอย่างครับ