บทที่ 3 รายงานวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาหนังสือการ์ตูนชุดโลกของ ICt

บทที่  3  

วิธีดำเนินการศึกษา

 ในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

         1.    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

         2.    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

         3.    การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

         4.    การเก็บรวบรวมข้อมูล

         5.    การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

            ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดโพทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 จำนวนทั้งหมด  22  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

               1.  หนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งหมด 5 เรื่องดังนี้   ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ท่องโลกอินเทอร์เน็ต และ Click! ผิดชีวิตพลาด

               2.  แบบทดสอบท้ายเรื่อง ใช้หลังจากเรียนด้วยหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกครอบคลุมเรื่องทั้ง 5 เรื่อง  คือ ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ท่องโลกอินเทอร์เน็ต และ Click! ผิดชีวิตพลาด โดยใช้ทดสอบหน่วยละ 10 ข้อ มีทั้งหมด 40 ข้อ

            3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกครอบคลุมเรื่องทั้ง 5 เรื่อง   ซึ่งเป็นแบทดสอบก่อนเรียน  20 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน  20  ข้อ
               4.  แบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT ซึ่งเป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับจำนวน 20 ข้อ 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

             1. การสร้างและพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT ผู้รายงานได้ดำเนินการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังนี้

                     1.1  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างหนังสือการ์ตูน จากเอกสารและตำราต่างๆ งานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นคู่มือในการสร้างหนังสือการ์ตูน

                     1.2 ศึกษาหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  ความสนใจในการอ่านของเด็กจากเอกสารและตำราต่างๆที่เกี่ยวข้อง  มาใช้พิจารณาการสร้างหนังสือการ์ตูน  เพื่อความเหมาะสมกับวัยและความต้องการของเด็ก

                     1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุ่มสาระ    การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                    1.4   ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพทะเล แนวการวัดผลและประเมินผล  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  สาระการเรียนรู้รายปี   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  คำอธิบายรายวิชา 

                    1.5  จัดลำดับเนื้อหาหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT  วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 5 เรื่อง คือ ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ท่องโลกอินเทอร์เน็ต และ Click! ผิดชีวิตพลาด ดังนี้

                       หนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT  เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี มีเนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ความหมายและประโยชน์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลประเภทของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                        หนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT  เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์                
                  
      หนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT  เรื่อง วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ และประเภทของคอมพิวเตอร์
                              หนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT  เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การค้นหาและสืบค้นข้อมูล ประโยชน์ โทษของอินเทอร์เน็ต  ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

                       หนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT  เรื่อง Click! ผิดชีวิตพลาด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประโยชน์ โทษของอินเทอร์เน็ต ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

            1.6  สร้างหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้ง 5 เรื่อง  คือ   ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  ท่องโลกอินเทอร์เน็ต และ Click! ผิดชีวิตพลาด โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

                      1)   ลักษณะการจัดรูปเล่ม  ( Format )  จัดเป็นรูปเล่มแนวตั้งขนาด

  14   X  21  เซนติเมตร ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา  วิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ชุด โลกของ ICT  แบ่งเป็น  5  เรื่อง  เรื่องละ  1  เล่ม  แต่ละเรื่องมีจำนวนหน้าเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและวัยของเด็ก ได้แก่

                      เล่มที่  1 เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ      จำนวน   51  หน้า

                      เล่มที่ 2  เรื่องมารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ            จำนวน   52  หน้า

                      เล่มที่ 3  เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์            จำนวน  55  หน้า

                     เล่มที่ 4  เรื่องท่องโลกอินเทอร์เน็ต                     จำนวน  52  หน้า

                     เล่มที่ 5  เรื่อง Click! ผิดชีวิตพลาด                       จำนวน  60  หน้า

                     2)  ลักษณะของภาพ  เป็นภาพการ์ตูนประกอบด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง

               1.7    นำหนังสือที่สร้างขึ้น  เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน  3 ท่านพิจารณาให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขต่อไป  ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา  คอมพิวเตอร์และ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อตรวจสอบด้านความถูกต้องด้านเนื้อหาสาระ  การใช้ภาษา  ภาพประกอบและตัวอักษร โดย ปรับจากเกณฑ์การประเมินของกรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิการ(อ้างอิงใน จักรภัทร พงศ์ภัทระ 2546: 147-150) ซึ่งประกอบด้วย

                  นางสาลี่  บุญคล้าย           ครู  คศ.3 วิชาภาษาไทย
                  นายธนกฤษณ์  อินกองงาม ครู  คศ.3 วิชาคอมพิวเตอร์

                  นายวีระ   เยื้องประเสริฐ     (ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ครูโพทะเล)

                        ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิสรุปได้ดังนี้

                        1)  ส่วนประกอบของหนังสือ   ควรมีการปรับปรุงตัวอักษรหน้าปก  และตัวอักษรในเนื้อเรื่อง  ภาพประกอบควรมีการเพิ่มเติมสีสันให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาทำให้เด็กจิตนาการได้มากขึ้น การเย็บเล่มควรเว้นชิดซ้ายให้มากขึ้นเพื่อเปิดอ่านได้สะดวก

                        2)  การวางโครงเรื่อง นำเสนอเรื่องได้สอดคล้องต่อเนื่องและเข้าใจเรื่องได้ง่าย

                        3)  ความเหมาะสมของเนื้อหา  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเหมาะสมกับวัยของเด็ก

                        4)  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้  ใช้เป็นสื่อการสอนได้ดีมาก อีกช่วยให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน     

                   1.8  ปรับปรุงหนังสือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุป การปรับปรุงหนังสือตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

                        ส่วนประกอบของหนังสือ   ปรับปรุงตัวอักษรหน้าปกและตัวอักษรในเนื้อเรื่อง  ภาพประกอบมีการเพิ่มเติมสีสันให้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาทำให้เด็กจิตนาการได้มากขึ้น เว้นชิดซ้ายให้มากขึ้นเพื่อเปิดอ่านได้สะดวก                              

                 การพัฒนาหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT

                   1.9  ขั้นทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง   ผู้รายงานนำหนังสือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนวัดโพทะเล ปีการศึกษา 2551   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  1  คน  โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ก่อนทดลองและขณะการทดลอง  ในการทดลองครั้งนี้ได้สังเกตผลการศึกษาอย่างใกล้ชิด  และเมื่อนักเรียนอ่านจบในแต่ละเรื่องได้ซักถามเกี่ยวกับเนื้อหา  นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี  และสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง  นอกจากนั้นนักเรียนยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์  อ่านแล้วเข้าใจง่ายให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินกว่าหนังสือเรียนแบบธรรมดา จึงไม่มีการปรับปรุงหนังสือในขั้นตอนนี้

                     1.10   ขั้นทดลองกับกลุ่มเล็ก นำเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2551 ในโรงเรียนวัดโพทะเล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 ไปทดลองกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  2  คน  ปานกลาง  2  คน  และอ่อน  2  คน (นักเรียนคนละกลุ่มกับขั้นตอนที่ 2.1)  โดยวิธีการทดลองเหมือนกับการทดลองในแบบที่ 1 เมื่อผู้รายงานซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือ  นักเรียนสามารถตอบได้   นอกจากนี้นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์  เนื้อเรื่องอ่านสนุก  ตัวละครเป็นคนในโรงเรียนที่นักเรียนรู้จัก  ตัวหนังสืออ่านง่ายและได้ชัดเจนดี    นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการอ่านมาก  ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือ เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ดังนี้
                              คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนอ่านไม่ได้ จึงได้ปรับปรุงหนังสือโดยการเขียนคำอ่านแทนซึ่งนักเรียนจะอ่านได้ง่ายกว่า
                              คำบางคำนักเรียนไม่เข้าใจเช่น หลอดสุญญากาศ  ทรานซิสเตอร์  แก้ไขโดยนำไปอธิบายในคำศัพท์น่ารู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

                        1.11   ขั้นทดลองภาคสนาม นำเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียน 20 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2551 ในโรงเรียนวัดโพทะเล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2  (นักเรียนคนละกลุ่มกับขั้นตอนที่ 2.1,2.2) โดยวิธีการทดลองเหมือนกับการทดลองในกลุ่มเล็กและหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนโดยวัดจาก  E1 / E2 ซึ่งจากการทดลองขั้นตอนนี้พบว่านักเรียนได้คะแนนการทำแบบทดสอบท้ายหน่วย 83 ( E1) มีคะแนนหลังการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80 และคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดหลังวัดความรู้เท่ากับ 82 (E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  เมื่อผู้รายงานซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือ  นักเรียนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นหนังสือมีเนื้อเรื่องอ่านสนุก  เข้าใจง่าย  ตัวละครนักเรียนรู้จัก  ตัวหนังสืออ่านง่ายและได้ชัดเจนดี  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการอ่านมาก  ขั้นนี้จึงไม่พบข้อบกพร่องจึงไม่มีการปรับปรุงหนังสือ

                       1.12   นำหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์ไปทดลองกับกลุ่มจริง 22 คน  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนวัดโพทะเล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต  2 

              2.  การสร้างแบบทดสอบท้ายเรื่อง  ในการสร้างแบบทดสอบท้ายเรื่องซึ่งใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ท้ายหน่วยการเรียนทั้ง 4 หน่วยดำเนินการดังนี้

                  2.1   ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบที่ดีการวัดผลการศึกษาและการเขียนข้อสอบ

                      2.2   ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ของวิชาคอมพิวเตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                       2.3   ศึกษาหนังสือการ์ตูน ชุด โลกของ ICT วิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่สร้างขึ้น

                       2.4   สร้างแบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังความคิด

รวบยอดและสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้   โดยสร้างเป็นข้อสอบปรนัย   4  ตัวเลือก  โดยแต่ละเรื่องดำเนินการดังนี้

             เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ              จำนวน   30  ข้อ

             เรื่องมารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ                     จำนวน   30  ข้อ

             เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์                    จำนวน   30  ข้อ

            เรื่องท่องโลกอินเทอร์เน็ต,Click! ผิดชีวิตพลาด    จำนวน   30  ข้อ    

                       2.5   นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ระหว่าง  0.5 -1.0  ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

                  นางสาลี่  บุญคล้าย                     ครู  คศ.3 วิชาภาษาไทย
                  นายธนกฤษณ์  อินกองงาม          ครู  คศ.3 วิชาคอมพิวเตอร์

                  นายวีระ   เยื้องประเสริฐ     (ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ ครูโพทะเล)

             โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะพิจารณาลงความเห็นว่าแบบฝึกหัดแต่ละข้อวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัดหรือไม่   โดยกำหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี้

                        + 1   =   แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้น

                           0   =   ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้

                        -  1   =    แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดผลวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อนั้น 

               บันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในแต่ละข้อแล้วหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อ  (เกษม  สาหร่ายทิพย์ 2542 : 194 )

 

                        IOC = ∑R

                                       N

 

             เมื่อ      IOC     แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้

                                            ที่คาดหวัง 

                        ∑R     แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

                        N         แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

                     การแก้ไขข้อคำถาม  ความเหมาะสมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิสรุปได้ดังนี้

                       1 ) ด้านข้อคำถามและตัวเลือก  ส่วนใหญ่ มีความเหมาะสม  วัดได้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                       2)  ด้านความยากง่าย  ในด้านความยากง่ายมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก  แต่มีบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

                       3)  ด้านภาษา  ส่วนใหญ่ใช้ได้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  มีบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

               2.6   ปรับปรุงแบบทดสอบ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  การปรับปรุงแบบทดสอบท้ายเรื่องจากการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแบบทดสอบท้ายเรื่อง  ดังนี้

                      1)  ด้านข้อคำถาม   ปรับแก้ข้อคำถามที่ยากเกินไป

                       2)  ด้านภาษา  ได้ปรับแก้ภาษาบางเรื่องให้มีความเหมาะสมกับวัย

                  2.7  นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนวังพร้าว ที่เคยเรียนเนื้อหาวิชา มาแล้วจำนวน  20 คน แล้วนำมาวิเคราะห์คุณภาพโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ (สาคร  แสงผึ้ง 2550)
                        1)  วิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย(P) ใช้ข้อที่มีค่า P ระหว่าง  0.20-0.80
                        2)  วิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก (R) คัดเลือกแบบฝึกหัดที่มีค่า0.20 ขึ้นไป

                        3)  นำแบบฝึกหัดทั้ง 4  ฉบับมีค่าความเชื่อมมั่น ดังนี้

                             ฉบับที่  1   มีค่าความเชื่อมั่น    0.89

                             ฉบับที่  2   มีค่าความเชื่อมั่น    0.89

                             ฉบับที่  3   มีค่าความเชื่อมั่น    0.98

                             ฉบับที่  4   มีค่าความเชื่อมั่น    0.90

                         4)  คัดเลือกแบบฝึกหัดไว้ได้สำหรับเป็นแบบฝึกหัดไว้ดังนี้

                      ฉบับที่  1 เรื่องข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ  จำนวน   10  ข้อ

                     ฉบับที่  2 เรื่องมารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ         จำนวน   10  ข้อ

                      ฉบับที่  3 เรื่องวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์        จำนวน   10  ข้อ

                    ฉบับที่  4 เรื่องท่องโลกอินเทอร์เน็ต,Click! ผิดชีวิตพลาดจำนวน 10 ข้อ

                2.8  นำแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้จริง

         3. การสร้างและหาประสิทธิ์ภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                 3.1  เลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพ โดยผ่านการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา  วิเคราะห์ความยาก  อำนาจจำแนกจากแบบฝึกหัดท้ายเรื่อง(ผ่านขั้นตอนข้อ 2.7)  โดยเลือกมาเรื่องละ 10 ข้อ จะได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังนี้

                        1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน   20  ข้อ
                        2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน   20  ข้อ

                 3.2   นำแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานไปใช้รวบรวมข้อมูล

           4. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

                   4.1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากหนังสือเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                   4.2  สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีต่อหนังสือการ์ตูน ชุดเปิดโลก ICT ในด้านส่วนประกอบของหนังสือ  ด้านเนื้อหาความรู้จากหนังสือ  ด้านภาพประกอบของหนังสือ และด้านคุณประโยชน์และคุณค่าของหนังสือมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ทั้งหมด  20 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

                   มีความเห็นตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด     4          คะแนน
                   มีความเห็นตรงกับข้อความนั้นมาก            3          คะแนน

                   มีความเห็นตรงกับข้อความนั้นปานกลาง    2          คะแนน
                   มีความเห็นตรงกับข้อความนั้นน้อย            1          คะแนน
                   4.3   นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ระหว่าง  0.5 -1.0  ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

                         นางสาลี่  บุญคล้าย            ครู  คศ.3 วิชาภาษาไทย
                         นายธนกฤษณ์  อินกองงาม ครู  คศ.3 วิชาคอมพิวเตอร์

                         นายวีระ   เยื้องประเสริฐ     (ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ครูโพทะเล)

                  4.4   ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                  4.5   นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT ใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

               ในการศึกษาเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICTครั้งนี้ ผู้ศึกษา ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

               1.  ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 20  ข้อ ใช้เวลา 40 นาที
               2.  ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ หนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT  ที่สร้างและพัฒนาขึ้น  ในวิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2552  ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 4 หน่วย รวมทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT  โดยได้ดำเนินการดังนี้

                       2.1  ชี้แจงและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการศึกษาโดยใช้หนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT 

                       2.2  ประเมินผลก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนที่มีหน่วยละ  10  ข้อ  เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

                       2.3  นักเรียนเรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT  ทั้ง 5 เรื่องโดยแบ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 4 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้
                          หน่วยที่ 1  ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ใช้เวลา  4 ชั่วโมง

                          หน่วยที่ 2  มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ        ใช้เวลา  4 ชั่วโมง

                         หน่วยที่ 3  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์       ใช้เวลา  3 ชั่วโมง

                         หน่วยที่ 4  ท่องโลกอินเทอร์เน็ต                   ใช้เวลา  6 ชั่วโมง

                       2.4  การประเมินผลระหว่างเรียน  โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เรียนจบแต่ละหน่วย ด้วยแบบทดสอบท้ายบทเรียน คะแนนที่ได้รับจะนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1)

               3.   เมื่อนักเรียนอ่านและเรียนหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จบทั้ง 4  หน่วยแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน คะแนนที่ได้รับจะนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 2)

               4.  นำคะแนนของนักเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อหาประสิทธิภาพของคะแนนที่ได้รับจะนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT  และความก้าวหน้าของนักเรียนเปรียบเทียบคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลอง  โดยอาศัยการแจกแจงของที
( t- test ) ไม่เป็นอิสระต่อกัน
               5.  นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ไปสอบถามความคิดเห็นแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

               1.  หาประสิทธิ์ภาพของหนังสือการ์ตูน ชุดโลกของ ICT  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  กล่าวคือประสิทธิภาพของกระบวนการ ( คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ได้ร้อยละ  80 ) ประสิทธิ์ภาพของผลลัพธ์  ( คะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  80 )จะมีค่าโดยประมาณ

80 /80 ตามลำดับ  โดยใช้สูตร  E1 / E2    (เผชิญ  กิจระกาน อ้างใน ประภากร สอนสุรินทร์และคณะ 2546: 67)

 

∑X      x 100

  N

  

             A

 

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#รายงานวิจัย#เผยแพร่ผลงาน#หนังสือการ์ตูน

หมายเลขบันทึก: 404041, เขียน: 22 Oct 2010 @ 13:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 07:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ครูบอย
IP: xxx.29.53.2
เขียนเมื่อ 

อยากศึกษาวิจัย  บทที่ 2 ด้วยครับ   โพสให้หน่อยครับ   ขอบคุณครับ