ได้ฟัง ผศ.ขวัญจิต  ภิญโญชีพ พูดในวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ ของนักศึกษาปริญญาโท เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  ศูนย์นนทบุรี ที่ว่า

"การสอนหนังสือเด็ก ต้องสอนสมองเด็กด้วย"
 
" ช่างไฟฟ้าจะซ่อมไฟฟ้าก็ต้องรู้จักไฟฟ้า  หมอจะรักษาคนไข้ก็ต้องรู้จักคนไข้ ครูจะสอนนักเรียนก็ต้องรู้จักนักเรียน " 

" เด็กอยากเรียนรู้จากครูที่รักได้ดีกว่าครูที่เด็กกลัว "

      คำพูดเหล่านี้ทำให้คนที่มีอาชีพครูได้มีแนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็นครูที่ดีและมีคุณภาพ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาคนที่มีคุณภาพในสังคมได้ต่อไป