สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กรุณาแจ้งข่าวทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นว่า คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จะมาดำเนินการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549   

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯแก่คณะกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านติดตามข่าวสารจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ

หรือ ติดตามอ่านข้อมูลด้านการประเมินภายนอกโดยตรงได้ที่

เว็บไซต์ของ สมศ. (คลิ๊ก)