แบบฝึกเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ 2/1)วิทยฐานะที่ขอเลื่อนผู้เชี่ยวชาญ

โดย ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี

บันทึกนี้เป็นข้อเขียนของท่านอาจารย์ดร. จินดา  ศรีญาณลักษณ์ ท่านเป็นวิทยากรอบรมการทำผลงานชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ครูอ้อยเล็กรู้สึกปลื้มใจที่ท่านเมตตา และที่สำคัญท่านเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันที่ครูอ้อยเล็กจบมาในระดับปริญญาตรี..ครูอ้อยเล็กนำมาแลกเปลี่ยนนะคะ...ขออานิสงค์แห่งวิทยาทานนี้ส่งครูบาอาจารย์ของเราให้รุ่งเรือง ร่มเย็น ไร้โรคาภัย เป็นมิ่งขวัญของเหล่าศิษย์โดยทั่วไป....

                                                                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                               ครูอ้อยเล็ก...........

การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

ของพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

วิทยฐานะที่ขอเลื่อน ผู้เชี่ยวชาญ (คศ. 4)

---------------------

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

                    ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….…อายุ………ปี

อายุราชการ ...........ปี  คุณวุฒิสูงสุด.............................  วิชาเอก.........................................................

จากสถาบันการศึกษา .........................................................................................................................

จังหวัด.................................................................................................................................................

ตำแหน่ง....................................................................อันดับ คศ. 3 ตำแหน่งเลขที่...........................

สถานศึกษา ................................................................ เทศบาล ..........................................................

จังหวัด......................................................................... รับเงินเดือนอันดับ  คศ.3  ขั้น..................บาท

 

2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน

     สายงานการสอน

2.1 ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระ............................................................. ช่วงชั้นปีที่ .............

จำนวน........ชั่วโมงต่อสัปดาห์    เป็นครูประจำชั้น............................ จำนวนนักเรียน...................คน 

รับผิดชอบกิจกรรม ดังนี้

                          2.1.1  กิจกรรม...............................................................................................................

                          2.1.2  กิจกรรม...............................................................................................................

2.1.3       กิจกรรม ..............................................................................................................ฯลฯ

2.2  จำนวนชั่วโมง..............................ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติการสอน ดังนี้

2.1  ปฏิบัติหน้าที่ ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

2.4.1  ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

2.4.2  ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

2.4.3 ………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

                    2.5  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

                          2.5.1  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….                         2.5.2 …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

                          2.5.3 …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

 

3.  รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

                    3.1  ผลงานปฏิบัติงาน  ให้รายงาน ดังนี้

                          3.1.1  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

                          ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้

                                3.1.1.1  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

                               ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

                                คุณภาพของงานสอน ...............................................................................................

.............................................................................................................................................................

3.1.1.2        การส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

3.1.1.3        ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา         

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

 

3.1.1.4        ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถาน

ประกอบการเพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

3.1.1.5        การบริการสังคมด้านวิชาการ          

                                ................................................................................................................................

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

 

3.1.1.6        หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

                                ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

 

                          3.1.2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

                                3.1.2.1  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้

                                      3.1.2.1.1  การจัดการเรียนรู้ พิจารณาจาก

                                            (1)  การจัดการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทำแผนการเรียนรู้ ได้ครบองค์ประกอบตามที่สถานศึกษากำหนด และการจัดการเรียนรู้ตามแผน

                                            ……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (2)  การดำเนินการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  ในฐานะครูประจำชั้นได้ปฏิบัติงานธุรการชั้นเรียน โดย ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(3)       การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(4)       การใช้หรือสร้างเครือข่ายทาง ………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (5)  ดำเนินการแก้ปัญหาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ  ข้าพเจ้าจะคอยสอดส่อง  ดูแล นักเรียนอยู่เสมอ  หากเจอปัญหาก็จะแก้ไข  หลากหลายวิธี  บางครั้งก็ต้องแก้ไขโดยการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (6)  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

                                            ……………………………………………………………………………...

(7)       รายงานผลต่อผู้เรียน  ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ

....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

3.1.2.1.2                     การพัฒนาวิชาการ  พิจารณาจาก

ข้าพเจ้าพยายามที่จะพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในด้านการฝึกอบรม  ข้าพเจ้าได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่อไปนี้

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    จากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการพัฒนาการวิชาการ ดังนี้

(1) พัฒนางานการเรียนการสอน .......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(2) พัฒนางาน………………….. .......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(3) พัฒนางาน………………….. .......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

3.1.2.2       คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ พิจารณาจาก

                                      (1)  ผลงานเกิดจากความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ

                                      …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

                                      เนื่องจากข้าพเจ้ามีความวิริยะ อุตสาหะ ได้พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และกำลังสติปัญญา  ความสามารถ ความเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้นักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  และนักเรียนที่ข้าพเจ้าอบรมสั่งสอนได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอยู่เสมอ

                                      …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

 

                          3.1.3  ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                                3.1.3.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้

                                      3.1.3.1.1  ด้านสติปัญญาของนักเรียน 

                                      นักเรียน ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                      3.1.3.1.2  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน

                                      นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                      3.1.3.1.3  ด้านการเรียนรู้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี

                  นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีที่แสดงให้เห็นได้ เช่น…………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

ซึ่งสังเกตได้ดังนี้

                                            (1)  สนใจเรียน รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

                                            ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (2)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

                                            ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (3)  นักเรียนมีทักษะและนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

                                            ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (4)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

                                            ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (5)  นักเรียนมีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ  ร่าเริง  แจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ ดังนี้

                                            ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                            (6)  นักเรียนรู้จักปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและครู

                                            ......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................(เอกสารอ้างอิงในภาพผนวก หน้า ………)

 

                          3.2  ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการประเมิน

                          ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการประเมินมี ……. เรื่อง  ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

  1. ผลงานด้านวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  (ไม่มี)
  2. ผลงานทางวิชาการ  ที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับ

เงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นหรือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (ไม่มี)

  1. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ ดังนี้

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

                                                            ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับการประเมิน

             ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ  ครูผู้ชำนาญการพิเศษ

  วันที่......... เดือน.............................พ.ศ.  25..............

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา13

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา13

หมายเลขบันทึก: 403068, เขียน: 17 Oct 2010 @ 15:08 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มา..การบรรยายในการอบรมครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ โดย ดร.จินดา  ศรีญาณลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  อ.เมือง จ.ชลบุรี ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จอมเทียน พัทยา....

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  (2550).  ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

สุวิทย์  มูลคำ.  (2550).  ก้าวเข้าสู่การเลื่อนวิทยฐานะครู.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  หุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์