งานวิจัยในชั้นเรียน  กศน.ตำบลไผ่ล้อม

การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูล หาคำตอบ การแก้ปัญหา โดยวิธีการที่เป็นระบบ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการที่เชื่อถือได้

            การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้น        การสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือการบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้นซึ่งมีความสามารถพื้นฐานแตกต่างกันออกไป ทำให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องดำเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้นำไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ได้ต่อไป การวิจัย ในชั้นเรียนควรมีลักษณะ คือ

  1. เป็นการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน

  2. ทำการวิจัยเพื่อนำผลวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน

  3. ทำการวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอน คือ สอนไปวิจัยไป แล้วนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน และทำการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

 ตัวอย่างของผู้เขียนค่ะ

 

 

การแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียน ภาษาไทย ด้วยวิจัยในชั้นเรียน

การแก้ไขปัญหาการอ่าน   –  เขียน  ภาษาไทย  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  ปัญหาการอ่านไม่ ออก – เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง – เขียนไม่คล่องของนักศึกษา  กศน.ตำบลไผ่ล้อม ในขณะนี้เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ผู้เขียนต้องเร่งแก้ไข ไม่เฉพาะแต่วิชาภาษาไทยเท่านั้น หากมีการพัฒนาหรือได้รับการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุที่ว่า หากนักศึกษาของเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  การเรียนรู้สรรพวิชาต่างๆ ก็ย่อมจะมืดมน เพราะทักษะการอ่าน – เขียน เป็นทักษะพื้นฐานจำเป็น   ในการรับสาร – ส่งสาร นอกเหนือจากทักษะฟัง – ดู – พูด ซึ่งผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  ดังนั้นการนำกระบวนการวิจัยที่เป็นการวิจัยแบบง่าย หรือวิจัยหน้าเดียวมาใช้ในการแก้ปัญหา    การอ่าน – เขียนภาษาไทย จึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นสำหรับครูและต้องเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก    ซับซ้อน และส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักศึกษาจะใช้ในการแสวงหาความรู้ในโลกกว้างตามอัธยาศัยได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามความต้องการของนักศึกษา  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต