คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม  คือ

     คำสั่ง  AND

     คำสั่ง  OR

     คำสั่ง  NOT