ถึง คนพิการจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“งานช่วยคนพิการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากพิการ ถ้าไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัว จึงทำให้เกิดสิ่งที่หนักแก่ครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทำคือ ช่วยให้เขาช่วยเหลือตัวเอง เพื่อให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ณ พระราชตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2517

     ต่อจาก ถึง คนพิการจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 1 
     ถึง  คนพิการจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 2

     สถานการณ์การเข้าถึงสิทธิของคนพิการในจังหวัดพัทลุง ณ วันที 1 มิถุนายน 2548 ในส่วนของการขึ้นทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพ จะรับขึ้นทะเบียนทุกประเภทของความพิการขอเพียงแต่มีหนังสือรับรองความพิการจากแพทย์เท่านั้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบสิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบว่า อำเภอเมืองมีจำนวน 906 คน อำเภอกงหรา จำนวน 122 คน อำเภอ เขาชัยสน จำนวน 376 คน อำเภอตะโหมด จำนวน 280 คน อำเภอควนขนุน จำนวน 708 คน อำเภอ ปากพะยูน จำนวน 287 คน อำเภอ ศรีบรรพต จำนวน 152 คน อำเภอป่าบอน จำนวน 300 คน อำเภอบางแก้ว จำนวน 227 คน อำเภอป่าพะยอม จำนวน 391 คน และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 65 คน เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีจะเห็นคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิในเบื้องต้นได้มากขึ้นดังนี้

 

     ในส่วนของการขึ้นทะเบียนคนพิการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ซึ่งต้องเป็นคนพิการที่มีรับความพิการระดับ 3 ขึ้นไป (แต่ไม่แยกสิทธิรักษาพยาบาล) พบว่า อำเภอเมือง มีจำนวน 714 คน อำเภอกงหรา จำนวน 160 คน อำเภอศรีบรรพต จำนวน 117 คน อำเภอป่าพะยอม จำนวน 226 คน อำเภอป่าบอน จำนวน 218 คน อำเภอบางแก้ว จำนวน 166 คน อำเภอควนขนุน จำนวน 609 คน อำเภอเขาชัยสน จำนวน 378 คน อำเภอตะโหมด จำนวน 223 คน อำเภอปากพะยูน จำนวน 229 คน และกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 220 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,260 คน ทั้งนี้เมื่อได้นำผลการขึ้นทะเบียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง มาเปรียบเทียบกัน (ใช้เป้าหมายของแต่ละสำนักงาน) จะพบว่าจะยังมีคนพิการที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จากทั้ง 2 หน่วยงานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิอื่น ๆ ต่อไป ดังรูป

     สำหรับแนวทางการขึ้นทะเบียนสิทธิต่าง ๆ ที่ใช้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะปรากฏตามรูปที่เห็น โดย UC หมายถึงระบบหลักประกันสุขภาพตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครับ ก็อยากฝากบอกให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย หรือมีญาติสนิทสิตรสหาย ก็ช่วยแจ้งข่าวนี้ให้รู้โดยทั่วกัน ด้วย ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.147.1.9
เขียนเมื่อ