โรงเรียนบ้านวนาหลวง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  ได้ร่วมกันประชุมในวันที่ 19 ก.ค. 49  โดยร่วมกันคิดแก้ปัญหาในโรงเรียน   การนำระบบ  KM มาใช้พัฒนาแก้ปัญหา  โดยการให้ครูทุกคนร่วมกันระดมความคิดว่า "ต้องการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนอย่างไร"  ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ก็ได้ปัญหาตรงกันว่า  อยากจัดกระบวนการจัดการเรียนร้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    โดย  จัดการเรียนรู้อยู่ 3 เรื่องใหญ่ คือ  การจัดทำสื่อการเรียนรู้   ,  การเข้าค่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของทุกกลุ่มสาระ  และ การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เนื่องจากว่านักเรียนโรงเรียนบ้านวนาหลวงเป็นนักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ (มูเซอแดง)ขาดโอกาสในการพัฒนาหลายด้าน แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้มากกว่าการเรียน คือ ทักษะการประกอบอาชีพที่ติดตัวไม่ว่าเขาจะมีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงหรือไม่ก็ตาม  คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวงจึงร่วมกับชุมชน ทำหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่  การปักผ้ามูเซอ   การทำแบเกอร์รี่  ปรากฎว่าเป็นที่ต้องการของตลาด  นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียน    มีความสุขกับผลงานที่ตนทำเองกับมือ อีกทั้งยังจำหน่ายเพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนได้ด้วย