สะพานความรู้และความเข้าใจแก่สังคมจากการเป็นคนชายขอบ

คนชายขอบของการพัฒนา
  สะพานความรู้และความเข้าใจแก่สังคมจากการกลายเป็นคนชายขอบ                 จากที่ท่าน ดร.กนกวรรณ  มโนรมย์ มอบหมายให้ไปอ่านหนังสือทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกาวิวัฒน์และการกลายเป็นชายขอบ  พบว่า กระบวนการเชิงโครงสร้างทำให้เกิดคนชายขอบในสังคมไทยขึ้นอยู่ 3  กระบวนการ คือ 1.       กระบวนการสร้างรัฐชาติ   ทำให้มีคนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่คนไทยกลายเป็นคนชายขอบ 2.       กระบวนการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาและผู้ที่ขัดแย้งกับการจัดสรรทรัพยากรกลายเป็นคนชายขอบ 3.       กระบวนการโลกาวิวัฒน์   ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้คนที่ด้อยโอกาสกลายเป็นกลุ่มชายขอบ  การเป็นคนชายขอบ คือ     การเป็นคนนอกกรอบหรือนอกเวทีการรับรู้ของสาธารณะ เพราะขาดโอกาสในการพูดถึงตัวเองของคนชายขอบ แต่มีเวทีให้คนอื่นพูดถึงคนชายขอบเพียงฝ่ายเดียว  โดยเฉพาะการสร้างภาพจากสื่อมวลชนเพื่อขายข่าวสนองการตลาด ทำให้คนชายขอบกลายเป็นแพะรับบาปที่แปลกแยกไปจากสังคม กลายเป็นตัวปัญหาหรือตัวถ่วงความเจริญในสายตาของสังคม                ในมุมมองของคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจคนชายขอบ มักมองว่า คนชนบทที่ยากจนเป็นคนชายขอบ  ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมและไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาได้ทัน โดยส่วนใหญ่ขาดอำนาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือ(สื่อ)ที่เข้าถึงอำนาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอำนาจและการจัดสรรทรัพยากร อำนาจและความมั่งคั่งในสังคม ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในสังคมและจากรัฐ                 ดังนั้นจะทำอย่างไรที่ผู้คนส่วนใหญ่ถึงจะรับรู้ได้ถึงความเป็นคนชายขอบ  หรือทำให้ผู้คนหรือสาธารณะรู้สึกและเข้าใจได้ว่า ทำไมบางคนแม้ยากเย็นแสนเข็ญก็ยังสู้ ทำไมเขาถึงสู้ได้และสู้อย่างไร และชีวิตของเขายิ่งอย่างไร ในมุมมองของคนชายขอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโคความเห็น (0)