ตัวอย่างการจัดทำ ID Plan

รูป

 

 

 

แผนพัฒนาตนเอง  

(Individual Development Plan)

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).............................................ชื่อสกุล......................................................

ตำแหน่ง..................................................วิทยฐานะ...................................................................

โรงเรียน  ……………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................ชื่อสกุล...................................................

ตำแหน่ง.......................................................วิทยฐานะ................................................................................

วุฒิการศึกษา...............................................................................................................................................

❍         ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก................................................................................

❍         ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   วิชาเอก................................................................................

❍         ปริญญาโท หรือเทียบเท่า  วิชาเอก................................................................................

❍       ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าวิชาเอก................................................................................

❍         อื่นๆ (โปรดระบุ)                วิชาเอก................................................................................

 

เงินเดือน อันดับ  คศ. ................................                             อัตราเงินเดือน...............................................บาท

 

สถานที่ทำงาน    (ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง) 

โรงเรียน / หน่วยงาน ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

  1. กลุ่มสาระที่สอน ................................................................................................ชั้น................

จำนวน.......................คาบ / สัปดาห์

  1. กลุ่มสาระที่สอน ................................................................................................ชั้น................

จำนวน.......................คาบ / สัปดาห์

  1. กลุ่มสาระที่สอน ................................................................................................ชั้น................

จำนวน.......................คาบ / สัปดาห์

  1. กลุ่มสาระที่สอน ................................................................................................ชั้น................

จำนวน.......................คาบ / สัปดาห์

  1. กลุ่มสาระที่สอน ................................................................................................ชั้น................

จำนวน.......................คาบ / สัปดาห์

 

 

 

งานที่ได้รับมอบหมาย

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี)

 

  1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ         .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. ผลที่เกิดกับชุมชน

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2   รายละเอียดการพัฒนาตนเอง ด้านสมรรถนะ

 

อันดับ

ความสำคัญ

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ /

รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 

ด้านสมรรถนะหลัก

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

    1.1  คุณภาพงานด้านความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

    1.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

    1.3  ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การบริการที่ดี      

     2.1  การปรับปรุงระบบบริการ   

     2.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

3. การพัฒนาตนเอง

    3.1   การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ

   3.2  การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

    3.3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

4.   การทำงานเป็นทีม

     4.1  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

     4.2  การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม

     4.3  การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย

     4.4  การเสริมแรง ให้กำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ

ความสำคัญ

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ /

รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 

สมรรถนะประจำสายงาน

1.  การออกแบบการเรียนรู้

     1.1  ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้

     1.2  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้

1.3  การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

2. การพัฒนาผู้เรียน

     2.1  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

     2.2  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน

     2.3  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย

     2.4  การปลูกฝังความเป็นไทย

     2.5  การจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

3.  การบริหารจัดการชั้นเรียน

     3.1 การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน

     3.2  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา

     3.3  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ

ความสำคัญ

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ /

รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 

4.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์  และการวิจัย

      4.1  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ของสถานศึกษา และการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้

 4.2  การสังเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการ

เรียนรู้ การบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวัน

 4.3  การเขียนเอกสารทางวิชาการ

 4.4  ความสามารถในการทำวิจัย

 

 

 

 

 

 

5.  การสร้างความร่วมมือกับชุมชน

     5.1 การนำชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา

     5.2  การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3   รายละเอียดการพัฒนาตนเอง การจัดห้องเรียนคุณภาพ

 

อันดับ

ความสำคัญ

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ /

รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 

ด้านการนำการเปลี่ยนแปลง

1.  ความรู้ในเรื่องแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน : การเปลี่ยนผ่านการศึกษาตามหลัก สัตตศิลา

2.  ความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง

3.  ความรู้ในเรื่องการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

4.  มีแผนพัฒนาตนเอง

5.  มีผลงานเชิงสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

ด้านการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

1. ความสามารถออกแบบหน่วยการเรียนอิงมาตรฐาน ตามรูปแบบการออกแบบ แบบย้อนกลับ (Backward  Design) ได้

2.  พัฒนาผู้เรียนในความรับผิดชอบด้วยวิธีการให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  นำเสนอรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในความรับผิดชอบด้วยระดับคุณภาพ (Rubrics) ได้

4.  นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

5.  ออกแบบดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดที่เน้นผลคุณภาพที่ตัวผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ

ความสำคัญ

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ /

รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 

ด้าน การทำวิจัยในชั้นเรียน CAR (Classroom Action Research)

1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.  ความสามารถปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้

3.  การใช้  CAR ในการพัฒนา   I D Plan ของตนเอง

4.  การปฏิบัติการพัฒนาตนเองและนักเรียนตาม  I D Plan พร้อมบันทึกร่องรอยการพัฒนา

5. การจัดทำรายงานการพัฒนาตาม I D Plan

 

 

 

 

 

 

ด้านการใช้  ICT  (Information and Communications Technology) เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือและได้จัดการเรียนรู้ตามแผนฯ ที่กำหนด

2. ความสามารถใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วย ICT  ที่หลากหลาย

4. เป็นแบบอย่างและสอนการใช้เทคโนโลยีให้มีการใช้โดยคำนึงถึงกฎหมายคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ

ความสำคัญ

สมรรถนะที่จะพัฒนา

วิธีการ /

รูปแบบการพัฒนา

ระยะเวลาในการพัฒนา

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 

ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.  มีพฤติกรรมเชิงบวกในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก

2. จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ

3.  เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                ลงชื่อ..........................................................

                                                                                                                                                                                                                                        (..........................................................)

                                                                                                                                                                                                                                                 ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง

 

-5-

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ ..................................................................

                                                                                                          (...............................................................)

                                                                                                ตำแหน่ง.............................................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของพิชัย

คำสำคัญ (Tags)#id plan

หมายเลขบันทึก: 400014, เขียน: 30 Sep 2010 @ 20:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)