ในช่วงสุดท้ายของการทำงาน "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์" พวกเราได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ ปวนพุ จังหวัดเลย
ซึ่งได้พบกับ "วิสาหกิจชุมชน" ตัวหนึ่ง
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทุนที่ชุมชนมีอยู่และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมากนั่นก็คือ "รถคุณแต๋น"
การปรับรถที่ใช้ในการเกษตรหลังจากช่วงฤดูกาลทำนา มาใช้รับส่งผู้โดยสาร ณ ผาหินงาม ปวนพุ จังหวัดเลย
ซึ่งชุมชนได้บริการรับผู้โดยสารขากลับจากการเดินทางเข้าชมผาหินงาม สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างดียิ่ง