การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญและใช้มากในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเรียนสาระการเรียนรู้ใดก็ต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น หากมีทักษะในการอ่านที่ดีการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ก็จะเกิดผลดีตามไปด้วยส่วนการอ่านจับใจความสำคัญไม่ได้ก็ย่อมไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ผู้ที่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ดีจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนได้

           ดังนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญสำหรับทุกคน  การอ่านทำให้การสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อใดที่ผู้อ่านเข้าใจสารที่ผู้เขียนได้อย่างถูกต้องตรงกับผู้เขียนย่อมทำให้การสื่อสารได้ผลดีเพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ของกันและกันอย่างได้ผลดี   เรามาช่วยทำให้ทุกชอบอ่านกันเถอะค่ะ