ประเภทของสถิติ (Types of statistics)


ความสวยงานในธรรมชาติ คือแหล่งเรียนรู้ที่ดี

ประเภทของสถิติ (Types of statistics)

สถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
     1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้  สถิติที่อยู่ในประเภทนี้  เช่น  ค่าเฉลี่ย  ค่ามัธยฐาน  ค่าฐานนิยม          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าพิสัย ฯลฯ
     2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม  แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้  โดยกลุ่มที่นำมาศึกษาจะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร  ตัวแทนที่ดีของประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง  และตัวแทนที่ดีของประชากรเรียกว่า  กลุ่มตัวอย่าง  สถิติอ้างอิงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
          2.1 สถิติพารามิเตอร์ (Parametric Statistics ) เป็นวิธีการทางสถิติที่จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น  3  ประการ  ดังนี้

              (1) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะต้องอยู่ในระดับช่วงขึ้นไป (Interval Scale)

              (2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ

              (3) กลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่นำมาศึกษาจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากัน

สถิติที่อยู่ในประเภทนี้  เช่น  t-test,  Z-test,  ANOVA,  Regression  ฯลฯ

          2.2 สถิตไร้พารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่สามารถนำมาใช้ได้โดยปราศจากข้อตกลงเบื้องต้นทั้ง 3 ประการข้างต้น  สถิติที่อยู่ในประเภทนี้ เช่น  ไคสแควร์,  Median Test,  Sign test  ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง
อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. (2553).  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (390611). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ในห้องเรียนระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง โดย รศ.ดร.อรุณี  อ่อนสวัสดิ์
ความคิดเห็นของเพื่อนในห้องเรียนที่ช่วยกันอภิปราย
ภาพอ้างอิงมาจาก http://www.cvgs.k12.va.us/FACULTY/MORGAN/alaska1/forget%20me%20not_std.jpg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Advance Research By Rojanarit

คำสำคัญ (Tags)#ครูเต่า#rojanarit jannum#types of statistics#ประเภทของสถิติ

หมายเลขบันทึก: 397634, เขียน: 24 Sep 2010 @ 10:20 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 17:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

  • สวัสดีครับ ครูเต่า
  • ยินดีที่ได้รู้จักครับ
  • ผมเป็นครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
  • ขอบคุณ และดีใจ ที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติครับ
เขียนเมื่อ 

ยินดีที่ได้รู้จักครับ....

ว่าง ๆ ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ยินดีครับ...

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วทำให้มีความรู้เรื่องประเภทของสถิติเพิ่มขึ้น ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีนะคะ จะติดตามตอนต่อไปค่ะ ^_^