ปัจจัยและพฤติกรรมมนุษย์

แบงค์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการมนุษย์ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ตลอดช่วงชีวิต การคิด การพัฒนาทัศนคติ การเรียนรู้และการแก้ปัญหา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนา บุคลิกภาพ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การเสริมสร้างแรงจูงใจในตนเอง และการทำงาน อารมณ์ ความเครียดและการบริหารความเครียด การปรับตัวและการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพจิตและการสร้างชีวิตให้เป็นสุข โดยเน้นการ นำแนวคิดและหลักการทางจิตวิทยามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตัวดำความเห็น (0)