BAR Focus Group ของ หลักสูตรคุณอำนวยแห่ง ม.มหิดล รุ่นที่ ๑ (๕)เรื่องราวที่น่าจะนำไปดำเนินการ


ขอเสนอแนะ แวะมาเรียนรู้กันหน่อย

 สองประเด็นเพื่อสร้างสรรค์ ร่วมฝันสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกู่สร้างสรรค์ ของชาวมหิดล อันจะไปสู่ แผนปฎิบัติการประจำปี ๒๕๕๔ หรือ Action Plan

 ท่านจะเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม อะไรเพิ่มเติม เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 1)น่าจะมีจัดตั้งกลุ่ม CoPs ที่สนใจในเรื่องต่างๆ เหมือนกันที่ชัดเจน รวมทั้งมีช่องทางแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในกลุ่ม

 2)CoP เกี่ยวกับ FIS เช่น CoP ผู้บันทึกข้อมูลของส่วนงาน CoP ผู้ดูแลระบบระดับคณะ เป็นต้น แต่อยากให้วางแผนการทำงานและแจ้งส่วนงานล่วงหน้าก่อนสัก 2 สัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำและเตรียมข้อมูลหรือเอกสารประกอบกิจกรรมที่จะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยได้อย่างดี ซึ่งจะทำให้กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์หรือบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

 3)เรื่อง “จิตสาธารณะ” ที่ปัจจุบันลดน้อยลงทุกที ไม่ต้องถึงขนาด ฉือจี้ ก็ได้

 4)การศึกษาดูงานองค์กรที่มีความโดนเด่นในเรื่อง KM ในแต่ละด้านได้ยิ่งดี เช่น การจัดการคลังข้อมูลความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน

 5)การพัฒนาศักยภาพ การจัดการความรู้ ตามกลุ่มงานใหญ่ๆ เช่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ฯลฯ

 6)เทคนิคการลิขิตคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม KM ในองค์กร ทำอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ

 7)มหาวิทยาลัยควรมีแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้คณะฯสร้าง Node หรือเครือข่ายในการสนับสนุนในงานด้านนี้อย่างจริงจัง เช่น มีเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ ไม่ใช่เครือข่ายที่แชร์กันในส่วนความคิดเห็นส่วนตนทั่วๆ ไปแต่ควรมีประเด็นเพื่อหาคำตอบร่วม

 8)อยากให้จัดกิจกรรมอบรม KM อย่างจริงจัง เนื่องจากครั้งที่แล้วที่จัดบางคนไม่มีพื้นความรู้ว่าก่อน อาจารย์เจเจให้ศัพท์เฉพาะมากเกินไป ทำให้ไม่เข้าใจ หากหลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่ ควรระบุว่า ต้องเคยผ่านการอบรม KM มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน เป็นต้น

 9)จัดการสอนวิธีการทำเว็บไซต์โดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสามารถสร้างคลังความรู้ เช่น โปรแกรม Model ซึ่งมีข้อดี คือ มี webboard แทรกเพื่อสร้าง Social Network ได้ด้วย

 10)ที่ทำอยู่ก็ดีแล้วแต่ควรติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 11)การใช้ WEB BLOG ของมหาวิทยาลัย เป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมให้การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การผลิตกระบวนกรการจัดการความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเข้มข้นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลุ่มคนต้นแบบ และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเครือข่าย LO  ของมหาวิทยาลัย

 12)ทำแบบนี้ก็ดีแล้ว

 13)กิจกรรมการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรจากหลายๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล...ซึ่งอยู่ในรูปการประชุม  การสัมมนา  การสันทนาการ  ภายในมหาวิทยาลัย  และนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 ประเด็นอื่นๆ ที่ท่านจะเสนอแนะในการนำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือพัฒนา คือ

 1)อยากให้มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการนำการจัดการความรู้มาพัฒนาการทำงานในองค์กร พัฒนางานประจำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างและกำลังใจ

 2)มหาวิทยาลัยควรเป็น Coaching  แก่ส่วนงาน ในโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 3)การฟังและคิดวิเคราะห์ (เชิงคุณภาพ) เพราะปัจจุบันมีแต่การหาคนผิด โทษกันและกัน   จนลืมนึกถึงองค์กรว่าจะไปรอดไหม หากคนในองค์กรทะเลาะกันจนไม่เกิดผลงาน/ผลผลิต

 4)การกระตุ้นกลุ่ม CoPs ให้มีกิจกรรมในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง อาจมีรางวัลสำหรับ CoPs เด่นๆ บ้าง เพื่อเป็นการ Empower กลุ่มไปในตัวครับ

 5)การใช้เทคโนโลยีตลอดจนการเปิดพื้นที่สำหรับการจัดการความรู้ เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนที่หลากหลายอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งหมด แต่การจัดกิจกรรมที่เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้คงจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า

 6)เชิญวิทยากรที่จัดทำ KM ในองค์กรหรือสถาบันที่ประสบความสำเร็จ หรือได้รับรางวัล      มาถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์

 7)ให้เรื่องการจัดการความรู้ค่อยๆ แทรกเข้าไปในกระบวนการทำงาน และเป็นหนึ่งใน PA ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  โดยต้องมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการตระหนักถึงคุณค่าของ KM

 8)การศึกษา ดูงาน ทัศนศึกษา  การร่วมแชร์ประสบการณ์  การใช้ Social Network เช่น CoPs, Facebook, Blog  จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 สองประเด็นหลังข้างบน ญี่ปุ่น เขาเรียกว่า ระบบ SS หรือ Suggestion System คงต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา วางแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งจะเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี่กระมังครับ

JJ2010 ฅนสานฝัน 

หมายเลขบันทึก: 397290เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2010 11:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

ชอบวิธีการวิเคราะห์กลุ่มของอาจารย์มากครับ ทำให้ไม่เสียเวลามานั่งทบทวนกันในห้องก่อนประชุม

วันนี้ผมขออนุญาตเข้าประชุมช้าหน่อย เพราะว่ามีประชุมตรงกัน 2 งาน ผมต้องประชุมที่ เทศบาลตำบลคลองโยง คงเข้าช้าสักครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์

กานต์ จันทวงษ์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

เพิ่งกลับมาจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคุณอำนวย รุ่นที่ 1  ขอบพระคุณอาจารย์ JJ มากคะ ที่กลับมาดึงพลังแห่งการสร้างสรรค์การจัดการความรู้ให้กลับมาอีกครั้ง ไปวันนี้ที่มีประโยชน์มาก คงเป็นช่วงที่แต่ละหน่วยงานมาเล่าให้ฟังเรื่องการจัดการความรู้ขององค์กร ได้รับความรู้เรื่องเครื่องมือและกระบวนการเพิ่มขึ้น อย่างไรคงต้องเร่งทำแผนการจัดการความรู้เสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการต่อไป เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นที่วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มแรกจากงานห้องสมุด ต่อด้วยฝ่ายวิชาการ แล้วคงสานต่อไปถึงวิทยาลัยฯ เข้าสักวัน

เรียน ท่านกานต์ ได้ฟัง เรื่องเล่าเร้าพลัง นำเครื่องมือ KM ไปใช้ ในงานประจำ และ ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาศักยภาพ แล้ว ชื่นใจ ครับ

เรียนท่านคนแบ่งปัน ยินดี ที่ได้มีส่วน ช่วนกัน เสริม เติมพลัง ชาว ม.มหิดล ครับ

เรียน ท่านกานต์ รอดูรูป จาก blog ท่านครับ

Ico64 อาจารย์ขา

  • วันนี้พวกหนูก็ประชุมแผนฯ 3 ปี ค่ะ แล้วก็มาแยกย่อยเป็นปี 54 ก่อน
  • ที่แปลกประหลาด มากที่สุดก็คือเป็นครั้งแรกที่มีการประชุม 2 งานในวันเดียวค่ะ
  •  วิทยากรคนเดียวกัน ทุกนาทีมีค่าชนิดไม่มีเบรคกันเลยค่ะ ห้องน้ำไม่เข้า เอากันให้จบไปเลย มีเรื่อง สารเสพย์ติดด้วย แต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะ
  • สองบันทึกนี้กระตุ้นต่อมให้กลับไปทบทวนงานรับผิดชอบ KM ของเจ้าของแล้ว
  • ขอบคุณมากค่ะ

 

เรียนคุณยาย ระวัง Cystitis ครับ

เรียน ท่าน อาจารย์พิชชา ททท ทำทันที อะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี