* สื่อการเรียนการสอน

สื่อการสอนสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย

*สื่อการสอน

ความสำคัญของสื่อการสอน

            กระบวบการเรียนการเรียนการสอน  สื่อจัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์และยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้นๆอีกด้วย  เพราะตัวสื่อจะเป็นตัวการสำคัญที่นำเอาความรู้และประสบการณ์เข้าไปสู่การรับรู้ของผู้เรียน 

  นอกจากนี้สื่อการสอน     

  -  จะช่วยรักษาความคงที่ของเนื้อหา

-  สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนในรูปแบบต่างๆได้

-  สามารถรวบรวมเป็นระบบเพื่อเป็นเหล่งความรู้ในศูนย์วิทยาบริการของโรงเรียน

-  สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนซ่อมเสริม

-  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน

-  จะเป็นเครื่องสื่อกำหนดบทบาทของครูและนักเรียน

ประเภทของสื่อการสอน

                         สื่อการสอน  เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างครูผู้สอนและเนื้อหาที่ครูเตรียมมาเพื่อถ่ายทอดไปสู่ตัวนักเรียน  หากองค์ประกอบของสื่อการสอนขาดไปไม่มีช่องทางไดเลยจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้

            วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุต่าง

               อุปกรณ์  ได้แก่  บรรดาเครื่องมือ  อุปกรณ์สำเร็จรูป  ทั้งที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวของอุปแกรณ์นั้นๆเอง

            วิธีการ   ได้แก่  สิ่งที่ใช้เทคนิคเป็นพิเศษเฉพาะ

       การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

            คำว่าสร้างสรรค์เป็นคำที่ได้ยินกันคุ้นหูจนหน้าจะเชื่อได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังความหมายของคำนี้เป็นอย่างดี  สื่อการสอนเป็นแหล่งความรู้  ซึ่งสามารถ  แบ่งแหล่งความรู้ได้เป็น 4  ประเภทดังนี้ 1.      แหล่งความรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นสำคัญ

2.      แหล่งความรู้ที่มีนักเรียนเป็นสำคัญ

3.      แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.      แหล่งความรูที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

            การสร้างสรรค์เป็นคำที่มีความหมายครอบคลุมพฤติกรรมต่างที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  ของมนุษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน * สื่อการเรียนการสอน



ความเห็น (0)