เกมคิดเลขเร็ว ที่ใช้ในการแข่งขันโหลดไปฝึกให้นักเรียนทำที่บ้าน
หลัการคือให้สุ่มตัวเลขโจทย์ และสุ่มคำตอบไปพร้อมๆ กัน
โดยให้นักเรียนนำตัวทุกตัวจากโจทย์มา บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดรากที่สอง
ให้ได้คำตอบตรงกับคำตอบที่สุ่มไว้
รายละเอียดของกติกาต้องสอบถามจากกรรมการแต่ละแห่งอีกคั้งหนึ่ง

ตอนนี้โหลดไฟล์ไปฝึกก่อน     ส่วนนาฬิกาจับเวลาโหลดที่นี่

หรืิอไฟล์นี้ครับ แบบ all in 1 (ครบทั้งโจทย์ ผลลัทธ์และเวลา)