การทำป้ายนิเทศ,แผ่นพับและ Making  Movie  เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ซึ่งเป็นงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำ  สามารถทำให้ฉันทำเป็นและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

        การทำป้ายนิเทศนั้นเป็นงานกลุ่ม โดยมีวิธีทำคือ  เข้าไปที่ Microsoft Office และเลือกMicrosoft Office  Poblisher  2007  และเลือก โฆษณา เลือก กระดาษ A3  จากนั้นก้อทำตามรูปแบบของตัวเอง

        ส่วนการทำแผ่นพับนั้น เข้าไปแบบเดียวกับการทำป้ายนิเทศ  แต่เลือก แผ่นพับ  และก็ทำตามหัวข้อและรุปแบบของตัวเอง

        จากการทำงานที่ผ่านมามันทำให้ฉันและเพื่อนๆในห้องได้ลงมือทำและความรู้ใหม่ๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและตอนออกไปฝึกสอนได้