GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ

โครงการ STAR  SMART

 

ชื่อโครงการ                                          STAR  SMART 

ลักษณะโครงการ                                 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      บริษัท มาร์คอิน มีเดีย จำกัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         ธัญญะสุภางค์  นาทองบ่อจรัส

ระยะเวลาดำเนินการ                    ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

                                               

หลักการและเหตุผล

         ในกระบวนการเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะและกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนก็นับได้ว่ามีความสำคัญทัดเทียมกัน โครงการ STAR  SMART เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้พิเศษให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยโครงการจะเน้นหลักสูตรการสอนทักษะพิเศษ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการเรียนจิตวิทยาทั่วไปสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจากภายในสู่ภายนอก ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตัวเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ  กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักการ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กได้มีจิตสำนึกที่ดีในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด  ซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็จะให้เด็กได้ฝึกการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรูปแบบการเรียน ร้อง เล่น เต้น แสดง การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว เแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และได้รับความรู้ตามหลักวิธีการที่ถูกต้องของวิทยากร พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้วยสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ อย่างสมบูรณ์แบบ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็กมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

2.  เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

3.  เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

4.  เพื่อให้ได้มีพัฒนาการด้านความคิดรวบยอด การสังเกต การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่านการแสดงโดยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย และนำไปสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

                นักเรียนที่มีอายุระหว่าง  7 – 15 ปี 

 

เนื้อหาโครงการ

                โครงการ STAR  SMART เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมทักษะพิเศษให้กับเด็ก ควบคู่ไปกับการเรียนจิตวิทยาทั่วไปสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 – 15 ปี เช่น การพูด การเดิน การนั่ง การวางตัว การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม ฯลฯ โดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มากมาย มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในวงการ ซึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้รูปแบบการเรียนร้อง เล่น เต้น แสดง มาผสมผสานให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

                เนื้อหาวิชา

 1. แนวคิดหลักของบุคลิกภาพ และประโยชน์ของการมีบุคลิกภาพที่ดี              
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ และการแสดงออกของบุคคล
 3. องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
 4. ลักษณะผู้มีบุคลิกภาพดี
 5. แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
 6. การพัฒนาความคิด และทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ  
 7. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ
 • ·       สร้างภาพลักษณ์ประทับใจเมื่อแรกพบ 
 • ·       สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • ·       การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ

รูปแบบของโครงการ

 โครงการ STAR  SMART จะเน้นหลักสูตรการสอนทักษะพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการเรียนจิตวิทยาทั่วไปสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจากภายในสู่ภายนอก ในการส่งเสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักการ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็จะให้เด็กได้ฝึกการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรูปแบบการเรียน ร้อง เล่น เต้น แสดง การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว เแบบผสมผสาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การพัฒนาบุคลิกภาพ
หมายเลขบันทึก: 393391
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)