play and learn


การเรียนการสอนแบบโครงการ

การเรียนการสอนแบบโครงการเป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก เป็นการเรียนแบบลงลึกถึงรายละเอียดในเรื่องที่เด็กสนในและเป็นเรื่องที่เด็กเลือกเรียนเอง จึงทำให้เด็กมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ กำหนดคำถามที่ตนเองสนใจ เพื่อค้นหาคำตอบและรับผิดชอบต่องานที่ทำ

การเรียนการสอนแบบโครงการมีขั้นตอนการทำอย่างไร

ขั้นที่ 1 ระยะเริ่มต้น

ครูส่งเสริมให้เด็กแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของตนเองในหัวข้อเรื่องที่เด็กสนใจ โดยการ วาดภาพหรือแสดงบทบาทสมมติ ครูเปิดโอกาสให้เด็กตั้งคำถาม ครูจะทราบถึงความรู้เดิมของเด็กว่ามีมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร 

ขั้นที่ 2 ระยะดำเนินโครงการ

เด็กจะได้รับข้อมูลใหม่โดยผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆ การศึกษาการทำงานของเครื่องจักรกล การทดลอง การพูดคุย สนทนากับบุคคลอื่น เด็กได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น หนังสือ สารคดี การอ่าน เป็นต้น

ขั้นที่ 3 สรุปโครงการ

การสรุปและทบทวนในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้มาทั้งหมด อาจเป็นการแสดงบทบาทสมมติ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาจมีการแสดงผลงานต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครองและบุคคลอื่นเข้ามาเยี่ยม

 

 

เด็กจะได้อะไรจากการเรียนการสอนแบบโครงการ

 

 

 

 

 

•  การคิดอย่างมีเหตุมีผล
• 
การทำงานอย่างเป็นระบบ
•  การวางแผนการทำงาน
•  ภาษา การสื่อสาร
•  พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
•  การคิดแก้ปัญหา
•  ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
•  การแสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก
•  มีความคิดรวบยอด
•  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
•  มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ของสิ่งรอบตัว
•  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
•  มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้
•  เห็นคุณค่าในความคิดของตนเอง

หมายเลขบันทึก: 393099เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2010 08:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 16:30 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

สวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้

มีความสุขนะครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี