ภาษาไทยเป็นวิชาพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น  ในการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาจึงมุ่งให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาทั้ง  ๔  ด้าน   คือ  การฟัง   การพูด  การอ่าน  และการเขียน ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน มุ่งที่จะให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่าน เพราะการอ่าน เป็นทักษะที่ทุกคนใช้เป็นประจำ ถ้านักเรียนสามารถอ่าน ได้เข้าใจ

จับใจความสำคัญจากการอ่านได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านแล้วตอบคำถามได้ ย่อมจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการรับสารก่อให้เกิดความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งสามารถใช้ทักษะการอ่านเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ทุกสาขาวิชา   ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ  ถ้าจะสอนภาษาไทยให้เกิดผลดี    และมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจแล้ว     ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจนักเรียนที่ตนสอนเป็นอย่างดีและพยายาม

จัดสภาพการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน     เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้